Posts

Showing posts with the label Small Compline

Θεοτόκε Παρθένε - يا والدة الإله العذراء

Image
Ἁγία Σοφία   Θεοτόκε Παρθένε, Χαῖρε κεχαριτωμένη Μαρία, افرحي يا والدة الإله العذراء مريم يا ممتلئة نعمة ὁ Κύριος μετὰ σοῦ,     الربّ معك εὐλογημένη, σὺ ἐν γυναιξί,  مباركةٌ أنتِ في النساء καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου,   ومباركةٌ هي ثمرة بطنك ὅτι Σωτῆρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν.   لأنكِ ولدتِ مخلص نفوسنا

Ἐπὶ σοὶ Χαίρει, Κεχαριτωμένη, Πᾶσα ἡ κτίσις - إنّ البرايا بأسرها تفرحُ بكِ يا مُمتلئة نعمةً

Image
  Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός Επi Σoί Χαίρει, Κεχαριτωμένη, Πάσα Η Κτίσις, إنّ البرايا بأسرها تفرحُ بكِ يا مُمتلئة نعمةً Αγγέλων Τό Σύστημα Καί Ανθρώπων Τό Γένος, محافل الملائكة واجناس البشر Ηγιασμένε Ναέ Καί Παράδεισε Λογικέ, أيها الهيكل المتقدسُ والفردوس الناطق Παρθενικόν Καύχημα, فخر البتولية [مريم] Εξ Ής Θεός Εσαρκώθη التي منها تجسد الإله Καί Παιδίον Γέγονεν,   وصار طفلاً Ο Πρό Αιώνων Υπάρχων Θεός Ημών·   وهو إلهنا قبل الدهور Τήν Γάρ Σήν Μήτραν Θρόνον Εποίησε, لأنه صنع مستودعكِ عرشاً   Καί Τήν Σήν Γαστέρα Πλατυτέραν Ουρανών Απειργάσατο.   وجعل بطنكِ ارحب من السموات Επί Σοί Χαίρει, Κεχαριτωμένη, لذلك يا ممتلئةً نعمةً تفرح بكِ Πάσα Η Κτίσις Δόξα Σοι.   كلّ البرايا وتمجدكِ  

Μικρόν Απόδειπνον (Ευχή) - Small Compline (Prayer) - (صلاة النوم الصغرى (صلاة

Image
  Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Σωτῆρος ἐν τῇ Χώρᾳ Υπερένδοξε, αειπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, ايتها المجيدة المباركة والدة الإله الدائمة البتولية [مريم] προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν τω Υιώ σου και Θεώ ημών,  قدّمي صلاتنا إلى ابنك وإلهنا και αίτησαι ίνα σώση δια σου τας ψυχάς ημών.   متوسّلة إليه لكي يخلّص بكِ نفوسنا -------------------- Η ελπίς μου ο Πατήρ,  الآب رجائي καταφυγή μου ο Υιός,   والابن ملجأي σκέπη μου το Πνεύμα το άγιον·   والروح القدس ستري Τριάς αγία, δόξα σοι. ايها الثالوث القدوس المجد لك -------------------- Την πάσαν ελπίδα μου εις σε ανατίθημι,  عليكِ وضعتُ كلّ رجائي Μήτηρ του Θεού,   يا والدة الإله φύλαξόν με υπό την σκέπην σου.   فأحفظيني تحت ستر كنفكِ

Ευχή εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν - Prayer To Our Lord Jesus Christ - أفشين لربنا يسوع المسيح

Image
  Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Σωτῆρος ἐν τῇ Χώρᾳ Και δος ημίν, Δέσποτα, واعطنا أيها السيّد   προς ύπνον απιούσιν,   اذ نحن منطلقون إلى النوم ανάπαυσιν σώματος και ψυχής,   راحة نفسٍ وجسد και διαφύλαξον ημάς από του ζοφερού ύπνου της αμαρτίας     واحفظنا من قتام رقاد الخطيئة المدْلهمّ και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ηδυπαθείας.   ومن كل التذاذٍ مظلم ليليّ Παύσον τας ορμάς των παθών, سكّن وثبات الآلام σβέσον τα πεπυρωμένα βέλη του πονηρού τα καθ' ημών δολίως κινούμενα.     اطفئ سهام الشرّير المحميّة الثائرة علينا بغشّ Τας της σαρκός ημών επαναστάσεις κατάστειλον بطّل شغب أجسادنا και παν γεώδες και υλικόν ημών φρόνημα κοίμισον.   وارقد كل معقولنا الارضيّ الهيولاني Και δώρησαι ημίν, ο Θεός,  وامنحنا يا الله γρήγορον νουν,   عقلاً ساهراً σώφρονα λογισμόν,     وفكراً طاهراً καρδίαν νήφουσαν,   وقلباً مستيقظاً ύπνον ελαφρόν και πάσης σατανικής φαντασίας απηλλαγμένον.   ونوماً خفيفاً خالياً من كل تخيّل شيطاني Διανάστησον δε ημάς εν τω καιρώ της προσευχής وانهضنا في وقت الصلاة εστηριγμένους ε

ΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ - PRAYER TO THE MOST HOLY MOTHER OF GOD - افشين لوالدة الإله الكلية القداسة

Image
ἡ Χώρα τοῦ Ἀχωρήτου   Ἄσπιλε, ἀμόλυντε, ἄφθορε, ἄχραντε, ἁγνὴ Παρθένε, Θεόνυμφε Δέσποινα, ايتها السيدة الطاهرة النقيّة العذراء عروسة الله العديمة العيب البريئة من الدنس ἡ Θεὸν Λόγον τοῖς ἀνθρώποις, τῇ παραδόξῳ σου κυήσει, ἑνώσασα, يا من بمولدك المعجز اتحد كلمة الله بالبشر καὶ τὴν ἀπωσθεῖσαν φύσιν τοῦ γένους ἡμῶν τοῖς οὐρανίοις συνάψασα, وطبيعتنا المقصاة قرنتها بالسماويّين ἡ τῶν ἀπηλπισμένων μόνη ἐλπίς,     يا رجاء من ليس لهم رجاءٌ سواكِ وحدكِ καὶ τῶν πολεμουμένων βοήθεια, يا من هي معونة للمحاربين ἡ ἑτοίμη ἀντίληψις τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων, ونصرة مستعدّة للمسارعين إليها καὶ πάντων τῶν Χριστιανῶν τὸ καταφύγιον, يا ملجأ كل المسيحيين μὴ βδελύξῃ με τὸν ἁμαρτωλόν,   لا ترذليني انا الخاطئ τὸν ἐναγῆ,     المتدنّس τὸν αἰσχροῖς λογισμοῖς καὶ λόγοις καὶ πράξεσιν ὅλον ἐμαυτὸν ἀχρειώσαντα,   بقبح الأفكار والأقوال والأفعال بجملة ذاتي καὶ τῇ τῶν ἡδονῶν τοῦ βίου ῥᾳθυμίᾳ γνώμης, δοῦλον γενόμενον. الصائر بالعزم الخامل عبداً للذّات العمر Ἀλλ᾿ ὡς τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ Μήτηρ, لكن بما انّك أمٌّ للإله المحبّ

Μικρόν Απόδειπνον (Ευχή) - Small Compline (Prayer) - (صلاة النوم الصغرى (صلاة

Image
  Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Σωτῆρος ἐν τῇ Χώρᾳ Ο εν παντί καιρώ και πάση ώρα يا مَن في كلِ وقتٍ وفي كلِ ساعةٍ εν ουρανώ και επί γης  في السماء وعلى الأرض προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Xριστός ο Θεός,     مسجودٌ لهُ ومُمجد المسيحُ الإله  ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαγχνος,  الطويلُ الأناة، الكثيرُ الرحمةَ، الجزيلُ التحنُن، ο τους δικαίους αγαπών  الذي يحبُ الصديقين και τους αμαρτωλούς ελεών,   ويرحمُ الخطأة ο πάντας καλών προς σωτηρίαν الداعي الكلَ إلى الخلاصِ διά της επαγγελίας των μελλόντων αγαθών·   بموعد الخيراتِ المنتظرة αυτός. Κύριε, πρόσδεξαι και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξεις  أنت يا ربّ تقبلْ منا في هذه الساعةَ طلباتنا και ίθυνον την ζωήν ημών     وسهل حياتنا προς τας εντολάς σου.   إلى عملِ وصاياك Τας ψυχάς ημών αγίασον, قدّس أرواحنا τα σώματα άγνισον,  طهرْ أجسادنا τους λογισμούς διόρθωσον قوّم أفكارنا τας εννοίας κάθαρον نَقّ نياتنا και ρύσαι ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης.  نجنا من كلِ حزنٍ وشرٍ ووجع Τείχισον ημάς αγίοις σου Αγγέλοις,  أحطنا بملائكتك القديس

Μικρόν Απόδειπνον (Ἀπολυτίκιον) - Small Compline (Apolytikion) - (صلاة النوم الصغرى (ابوليتكية

Image
  Επίσκοπος Νέας Ρώμης Αλέξανδρος Ο Θεός των πατέρων ημών, يا إله أبائنا ο ποιών αεί μεθ' ημών κατά την σην επιείκειαν,   الصانع بنا دائماً ما تقتضيه وداعنك μη αποστήσης το έλεός σου αφ' ημών,  لا تصرف رحمتك عنّا αλλά ταις αυτών ικεσίαις, εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών.   بل بتضرعاتهم دبّر حياتنا بسلام. ---------------------- Των εν όλω τω κοσμώ μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτών βοά σοι, Χριστέ ο Θεός·  لقد تزيّنت الكنيسة بدماء شهدائك الذين في كلّ العالم كبرفيرة وأرجوان أيها المسيح الإله. فنهتف إليك بواسطتهم τω λαώ σου τους οικτιρμούς σου κατάπεμψον, أسبغ رأفاتك على شعبك ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησαι, وهب لرعيتك السلام και ταις ψυχαίς ημών το μέγα έλεος.   ولنفوسنا عظيم الرحمة ---------------------- Μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τάς ψυχάς των δούλων σου, أرح أيها المسيح ارواح عبيدك مع القديسين ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός,   حيث لا وجع ولا حزن ولا تنهّد αλλά ζωή ατελεύτητος. لكن حياة خالدة ---------

Ψαλμός 69 - Psalm 69 - المزمور التاسع والستون

Image
  Προφήτης Δαβίδ Ὁ Θεός, εἰς τὴν βοήθειάν μου πρόσχες· اللهّم أصغِ إلى معونتي Κύριε, εἰς τὸ βοηθῆσαί μοι σπεῦσον. يا رب اسرع إلى اغاثتي Αἰσχυνθήτωσαν καὶ ἐντραπήτωσαν οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου·  ليخز طالبوا نفسي ويخجلوا ἀποστραφήτωσαν εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ καταισχυνθήτωσαν οἱ βουλόμενοί μου κακά. وليرتدّ الذين يريدون لي الشر إلى الوراء ويخزوا Ἀποστραφήτωσαν παραυτίκα αἰσχυνόμενοι οἱ λέγοντές μοι εὖγε, εὖγε! وليرجع في الحين بالخزي القائلون لي نعمّاً نعمّاً Ἀγαλλιάσθωσαν καὶ εὐφρανθήτωσαν ἐπὶ σοὶ πάντες οἱ ζητοῦντές σε, ὁ Θεός, وليسرّ بك جميع الذين يلتمسونك يا الله καὶ λεγέτωσαν διαπαντός·  وليقل في كل حين Μεγαλυνθήτω ὁ Κύριος, οἱ ἀγαπῶντες τὸ σωτήριόν σου.   محبّو خلاصك تعظّم الله Ἐγὼ δὲ πτωχός εἰμι καὶ πένης·  امّا أنا فمسكين وفقير   ὁ Θεός, βοήθησόν μοι·   اللهمّ أعنّي βοηθός μου καὶ ῥύστης μου εἶ σύ, Κύριε·  أنت معيني ومنقذي يا رب μὴ χρονίσῃς.   فلا تبطئ