Posts

Showing posts with the label Psalms

Chant: Verses of the Psalms 135 - By Mount Lebanon Orthodox Choir and Arkhon Protopsaltis Theodoros Vassilikos - Lyrics

Image
Hit play and chant along, in Greek AND Arabic! إعترفوا للربِ فإنهُ صالح، هلليلويا  (Etarifu lilrabi fa-inahu salihon,  Alliluya) فإن إلى الأبد رحمته، هلليلويا (Fa'ina ila al-abadi rahmatahu, Alliluya) ἐξομολογεῖσθε τῷ θεῷ τῶν θεῶν, αλληλουια, (Eksomoloyisthe to Theo ton Theon, Alliluya) ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ, αλληλουια! (Oti is ton aiona to eleos aftu,  Alliluya) صانع السماوات بفطنة (Sani'a al-samawati bi-fitante) فإن إلى الأبد رحمته، هلليلويا (Fa'ina ila al-abadi rahmatahu, Alliluya) τῷ στερεώσαντι τὴν γῆν ἐπὶ τῶν ὑδάτων, αλληλουια, (To stereosanti tin yin epi ton idaton,  Alliluya) ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ, αλληλουια! (Oti is ton aiona to eleos aftu,  Alliluya) صانع الأضواء العظام وحده (Sani'a al'adwa' al-etham wahdahu,  Alliluya) فإن إلى الأبد رحمته، هلليلويا (Fa'ina ila al-abadi rahmatahu, Alliluya) τὸν ἥλιον εἰς ἐξουσίαν τῆς ἡμέρας, αλληλουια! (Ton ilion eis exusian tis imeras,  Alliluya) ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ, αλληλουια! (

Ψαλμός 69 - Psalm 69 - المزمور التاسع والستون

Image
  Προφήτης Δαβίδ Ὁ Θεός, εἰς τὴν βοήθειάν μου πρόσχες· اللهّم أصغِ إلى معونتي Κύριε, εἰς τὸ βοηθῆσαί μοι σπεῦσον. يا رب اسرع إلى اغاثتي Αἰσχυνθήτωσαν καὶ ἐντραπήτωσαν οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου·  ليخز طالبوا نفسي ويخجلوا ἀποστραφήτωσαν εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ καταισχυνθήτωσαν οἱ βουλόμενοί μου κακά. وليرتدّ الذين يريدون لي الشر إلى الوراء ويخزوا Ἀποστραφήτωσαν παραυτίκα αἰσχυνόμενοι οἱ λέγοντές μοι εὖγε, εὖγε! وليرجع في الحين بالخزي القائلون لي نعمّاً نعمّاً Ἀγαλλιάσθωσαν καὶ εὐφρανθήτωσαν ἐπὶ σοὶ πάντες οἱ ζητοῦντές σε, ὁ Θεός, وليسرّ بك جميع الذين يلتمسونك يا الله καὶ λεγέτωσαν διαπαντός·  وليقل في كل حين Μεγαλυνθήτω ὁ Κύριος, οἱ ἀγαπῶντες τὸ σωτήριόν σου.   محبّو خلاصك تعظّم الله Ἐγὼ δὲ πτωχός εἰμι καὶ πένης·  امّا أنا فمسكين وفقير   ὁ Θεός, βοήθησόν μοι·   اللهمّ أعنّي βοηθός μου καὶ ῥύστης μου εἶ σύ, Κύριε·  أنت معيني ومنقذي يا رب μὴ χρονίσῃς.   فلا تبطئ

Ψαλμός 141 - Psalm 141 - المزمورالمئة والحادي والأربعون

Image
  Προφήτης Δαβίδ ΦΩΝῌ μου πρὸς Κύριον ἐκέκραξα,  بصوتي إلى الرب صرخت φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐδεήθην.     بصوتي إلى الرب تضرعت ἐκχεῶ ἐνώπιον αὐτοῦ τὴν δέησίν μου, أسكب أمام [الربّ] طلبتي  τὴν θλῖψίν μου ἐνώπιον αὐτοῦ ἀπαγγελῶ.  وأبثّ لديه ضيقي ἐν τῷ ἐκλείπειν ἐξ ἐμοῦ τὸ πνεῦμά μου,  عند فناء روحي منيّ καὶ σὺ ἔγνως τὰς τρίβους μου· أنت تعرف سُبُلي ἐν ὁδῷ ταύτῃ, في هذا الطريق  ᾗ ἐπορευόμην, الذي أسلك فيه ἔκρυψαν παγίδα μοι.   أخفوا ليّ فخاً κατενόουν εἰς τὰ δεξιὰ καὶ ἐπέβλεπον,  نظرت إلى اليمين ورأيت καὶ οὐκ ἦν ὁ ἐπιγινώσκων με·   فلم يكن من يعرفني ἀπώλετο φυγὴ ἀπ᾿ ἐμοῦ,  قد ضاع المهرب مني καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ἐκζητῶν τὴν ψυχήν μου.  ليس من يطلب نفسي ἐκέκραξα πρὸς σέ, Κύριε, εἶπα· σὺ εἶ ἡ ἐλπίς μου,  فصرختُ إليك يا رب وقلتُ أنت هو رجائي μερίς μου εἶ ἐν γῇ ζώντων.   وقسمي في أرض الأحياء πρόσχες πρὸς τὴν δέησίν μου,  أنصتْ إلى طلبتي ὅτι ἐταπεινώθην σφόδρα·     فإني قد تذلّلتُ جداً ρῦσαί με ἐκ τῶν καταδιωκόντων με,  أنقذني من مضطهديّ ὅτι ἐκραταιώθησαν ὑπὲρ ἐμέ.   لأنهم قد قووا عليّ ἐξάγαγε ἐκ φυλακ

Ψαλμός 140 - Psalm 140 - المزمور المائة و الاربعون

Image
Προφήτης Δαβίδ ΚΥΡΙΕ, ἐκέκραξα πρὸς σέ, يا رب إليك صرخت  εἰσάκουσόν μου·  فاستمع لي   πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου  أنصِتْ لصوتي تضرُّعي   ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σέ  إذا ما صرخت إليك   κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου  لتستقم صلاتي   ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου,  كالبخور أمامك   ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου θυσία ἑσπερινή.  وارتفاعُ يديّ كذبيحة مسائيّة   θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόματί μου  اجعل يا رب حارساً لفمي   καὶ θύραν περιοχῆς περὶ τὰ χείλη μου.  وباباً حصيناً لشفتيّ   μὴ ἐκκλίνῃς τὴν καρδίαν μου εἰς λόγους πονηρίας  لا تُمل قلبي إلى كلام الشر   τοῦ προφασίζεσθαι προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις  فيتعللّ بعلل الخطايا   σὺν ἀνθρώποις ἐργαζομένοις τὴν ἀνομίαν,   مع الناس العاملي الإثم   καὶ οὐ μὴ συνδυάσω μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν αὐτῶν.  ولا أتفق مع مختاريهم   παιδεύσει με δίκαιος ἐν ἐλέει καὶ ἐλέγξει με, سيؤدبني الصدّيق برحمةٍ ويوبّخني  ἔλαιον δὲ ἁμαρτωλοῦ μὴ λιπανάτω τὴν κεφαλήν μου·   أماّ زيت الخاطئ فلا يُدهن به رأسي   ὅτι ἔτι καὶ ἡ προσευχή μου ἐν ταῖς εὐδοκίαις αὐτῶν·  لأن صلاتي أيضاُ في مسرتهم   κατε

Ψαλμός 103- Psalm 103 - المزمور المائة والثالث

Image
Προφήτης Δαβίδ ΕΥΛΟΓΕΙ, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον.   باركي يا نفسي الرب Κύριε ὁ Θεός μου, ἐμεγαλύνθης σφόδρα,   أيها الرب إلَهي لقد عَظُمتَ جداً ἐξομολόγησιν καὶ μεγαλοπρέπειαν ἐνεδύσω   الاعتراف وعظَم الجلال تسربَلْت     ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον,  اللآبس النور مثل الثوب ἐκτείνων τὸν οὐρανὸν ὡσεὶ δέρριν· الباسط السماء مثل الخيمة   ὁ στεγάζων ἐν ὕδασι τὰ ὑπερῷα αὐτοῦ, والمسقـَّف بالمياه علاليه ὁ τιθεὶς νέφη τὴν ἐπίβασιν αὐτοῦ, الذي جعل السحاب مركبتهُ ὁ περιπατῶν ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων· الماشي على أجنحة الرياح ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα الصانع ملاءكتَهُ أرواحاً καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα. وخدامَهُ لهيب نار ὁ θεμελιῶν τὴν γῆν ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς, المؤسس الأرض على قواعدها οὐ κλιθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.   فلا تزول إلى دهر الداهرين ἄβυσσος ὡς ἱμάτιον τὸ περιβόλαιον αὐτοῦ, رداؤه اللجة كالثوب ἐπὶ τῶν ὀρέων στήσονται ὕδατα·   على الجبال تقفُ المياه      ἀπὸ ἐπιτιμήσεώς σου φεύξονται, من انتهارِكَ تهرب ἀπὸ φωνῆς βροντῆς σου δειλιάσουσιν.   ومن صوت رعدك تجزع ἀναβα

Ψαλμός 120- Psalm 120 - المزمور المائة والعشرون

Image
Ο Προφητης Δαβιδ Η ρα  τοὺς ὀφθαλμούς μου εἰς τὰ ὄρη رفعت عيني إلى الجبال ὅθεν ἥξει ἡ βοήθειά μου من حيث يأتي عوني ἡ βοήθειά μου παρὰ Κυρίου معونتي من عند الرب τ τοῦ ποιήσαντος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν الذي صنع السماء والأرض μὴ δῴης εἰς σάλον τὸν πόδα σου لا تعط رجلك للزلل μηδὲ νυστάξῃ ὁ φυλάσσων σε فما ينعس حافظك ἰδοὺ οὐ νυστάξει οὐδὲ ὑπνώσει ὁ φυλάσσων τὸν ᾿Ισραήλ. لا ينعس ولا ينام حارس إسرائيل Κύριος φυλάξει σε الرب يحفظك Κύριος σκέπη σοι ἐπὶ χεῖρα δεξιάν σου الرب ستر لك على يدك اليمين ἡμέρας ὁ ἥλιος οὐ συγκαύσει σε لا تحرقك الشمس بالنهار οὐδὲ ἡ σελήνη τὴν νύκτα ولا القمر بالليل Κύριος φυλάξει σε ἀπὸ παντὸς κακοῦ الرب يحفظك من كل سوء φυλάξει τὴν ψυχήν σου ὁ Κύριος الرب يحفظ نفسك Κύριος φυλάξει τὴν εἴσοδόν σου καὶ τὴν ἔξοδόν σου  الرب يحفظك بدخولك وخروجك ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος. من الان والى الدهر

Ψαλμός 142 - Psalm 142 - المزمور المئة والثاني والأربعون

Image
Ο Προφητης Δαβιδ Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου,  يا رب أستمع الى صلاتي   ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου,   وأنصت بحقك الى طلبتي εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου. استجب لي بعدلك Καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου σου, ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν. لأنه لن يتزكى قدامك حي Ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου· أن العدو قد أضطهد نفسي ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν μου. وأذل الى الأرض حياتي Ἐκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς αἰῶνος, وأجلسني في الظلمة مثل موتى الدهر καὶ ἠκηδίασεν ἐπ᾿ ἐμὲ τὸ πνεῦμά μου, وأضجر علي روحي ἐν ἐμοὶ ἐταράχθη ἡ καρδία μου. واضطرب فيّ قلبي Ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων,  تذكرت الأيام القديمة ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου,   وهذذت في كل أعمالك ἐν ποιήμασι τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων. وتأملت في صنائع يديك Διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου· بسطت يدي إليك  ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρός σοι. نفسي أمامك كالأرض المجدبة Ταχὺ εἰσάκουσόν μου, Κύριε, أسرع فأستجب لي يا رب

Ψαλμός 102 - Psalm 102 - المزمور المئة والثاني

Image
Ο Προφητης Δαβιδ ΕΥΛΟΓΕΙ, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον باركي يا نفسي الرب καί, πάντα τὰ ἐντός μου, τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ· ويا جميع ما في باطني اسمه القدوس εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον باركي يا نفسي الرب καὶ μὴ ἐπιλανθάνου πάσας τὰς ἀνταποδόσεις αὐτοῦ· ولا تنسي جميع مكافآته τὸν εὐιλατεύοντα πάσας τὰς ἀνομίας σου, هو الذي يغفر جميع ذنوبك τὸν ἰώμενον πάσας τὰς νόσους σου· الذي يشفي كل أمراضك τὸν λυτρούμενον ἐκ φθορᾶς τὴν ζωήν σου, الذي ينجي من البلى حياتك τὸν στεφανοῦντά σε ἐν ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς· الذي يكللك بالرحمة والرأفة τὸν ἐμπιπλῶντα ἐν ἀγαθοῖς τὴν ἐπιθυμίαν σου, الذي يشبع بالخيرات مشتهياتك ἀνακαινισθήσεται ὡς ἀετοῦ ἡ νεότης σου.   فيتجدد كالنسر شبابك ποιῶν ἐλεημοσύνας ὁ Κύριος الرب صانع الرحمات καὶ κρῖμα πᾶσι τοῖς ἀδικουμένοις. والقضاء لجميع المظلومين ἐγνώρισε τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ τῷ Μωυσῇ, عرّف موسى طرقه τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ τὰ θελήματα αὐτοῦ. وبني إسرائيل مشيأته οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων ὁ Κύριος,  الرب رحيم ورؤوف μακρόθυμος καὶ πολυέλεος·