Μικρόν Απόδειπνον (Ευχή) - Small Compline (Prayer) - (صلاة النوم الصغرى (صلاة

 

Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Σωτῆρος ἐν τῇ Χώρᾳ


Υπερένδοξε, αειπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε,

ايتها المجيدة المباركة والدة الإله الدائمة البتولية [مريم]


προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν τω Υιώ σου και Θεώ ημών, 

قدّمي صلاتنا إلى ابنك وإلهنا


και αίτησαι ίνα σώση δια σου τας ψυχάς ημών.

 متوسّلة إليه لكي يخلّص بكِ نفوسنا

--------------------


Η ελπίς μου ο Πατήρ, 

الآب رجائي


καταφυγή μου ο Υιός,

 والابن ملجأي


σκέπη μου το Πνεύμα το άγιον·

 والروح القدس ستري


Τριάς αγία, δόξα σοι.

ايها الثالوث القدوس المجد لك

--------------------


Την πάσαν ελπίδα μου εις σε ανατίθημι, 

عليكِ وضعتُ كلّ رجائي


Μήτηρ του Θεού,

 يا والدة الإله


φύλαξόν με υπό την σκέπην σου.

 فأحفظيني تحت ستر كنفكِComments

Popular posts from this blog

Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε - All you that in Christ have been Baptized - انتم الذين بالمسيح اعتمدتم (Greek/Arabic/English)

Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου(ΣΤΑΣΙΣ Β'') - خدمة مديح السيدة العذراء (البيت الثاني)

Τῇ υπέρμαχο - إني مدينتك يا والدة الإله - Greek/Arabic Lyrics