Ἐπὶ σοὶ Χαίρει, Κεχαριτωμένη, Πᾶσα ἡ κτίσις - إنّ البرايا بأسرها تفرحُ بكِ يا مُمتلئة نعمةً

 

Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός


Επi Σoί Χαίρει, Κεχαριτωμένη, Πάσα Η Κτίσις,

إنّ البرايا بأسرها تفرحُ بكِ يا مُمتلئة نعمةً


Αγγέλων Τό Σύστημα Καί Ανθρώπων Τό Γένος,

محافل الملائكة واجناس البشر


Ηγιασμένε Ναέ Καί Παράδεισε Λογικέ,

أيها الهيكل المتقدسُ والفردوس الناطق


Παρθενικόν Καύχημα,

فخر البتولية [مريم]


Εξ Ής Θεός Εσαρκώθη

التي منها تجسد الإله


Καί Παιδίον Γέγονεν,

 وصار طفلاً


Ο Πρό Αιώνων Υπάρχων Θεός Ημών·

 وهو إلهنا قبل الدهور


Τήν Γάρ Σήν Μήτραν Θρόνον Εποίησε,

لأنه صنع مستودعكِ عرشاً


 Καί Τήν Σήν Γαστέρα Πλατυτέραν Ουρανών Απειργάσατο.

 وجعل بطنكِ ارحب من السموات


Επί Σοί Χαίρει, Κεχαριτωμένη,

لذلك يا ممتلئةً نعمةً تفرح بكِ


Πάσα Η Κτίσις Δόξα Σοι.

 كلّ البرايا وتمجدكِ

 Comments

Popular posts from this blog

Θεοτόκε Παρθένε - يا والدة الإله العذراء

Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου(ΣΤΑΣΙΣ Β'') - خدمة مديح السيدة العذراء (البيت الثاني)