Ευχή εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν - Prayer To Our Lord Jesus Christ - أفشين لربنا يسوع المسيح

 

Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Σωτῆρος ἐν τῇ Χώρᾳ

Και δος ημίν, Δέσποτα,

واعطنا أيها السيّد


 προς ύπνον απιούσιν,

 اذ نحن منطلقون إلى النوم


ανάπαυσιν σώματος και ψυχής,

 راحة نفسٍ وجسد


και διαφύλαξον ημάς από του ζοφερού ύπνου της αμαρτίας 

 واحفظنا من قتام رقاد الخطيئة المدْلهمّ


και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ηδυπαθείας.

 ومن كل التذاذٍ مظلم ليليّ


Παύσον τας ορμάς των παθών,

سكّن وثبات الآلام


σβέσον τα πεπυρωμένα βέλη του πονηρού τα καθ' ημών δολίως κινούμενα. 

 اطفئ سهام الشرّير المحميّة الثائرة علينا بغشّ


Τας της σαρκός ημών επαναστάσεις κατάστειλον

بطّل شغب أجسادنا


και παν γεώδες και υλικόν ημών φρόνημα κοίμισον.

 وارقد كل معقولنا الارضيّ الهيولاني


Και δώρησαι ημίν, ο Θεός, 

وامنحنا يا الله


γρήγορον νουν,

 عقلاً ساهراً


σώφρονα λογισμόν, 

 وفكراً طاهراً


καρδίαν νήφουσαν,

 وقلباً مستيقظاً


ύπνον ελαφρόν και πάσης σατανικής φαντασίας απηλλαγμένον.

 ونوماً خفيفاً خالياً من كل تخيّل شيطاني


Διανάστησον δε ημάς εν τω καιρώ της προσευχής

وانهضنا في وقت الصلاة


εστηριγμένους εν ταις εντολαίς σου

 ثابتين في وصاياك


και την μνήμην των σων κριμάτων εν εαυτοίς απαράθραυστον έχοντας. 

 ومالكين على الدوام في ذواتنا ذكر احكامك


Παννύχιον ημίν την σην δοξολογίαν χάρισαι 

وهب لنا اقوال تماجيدك طول الليل


εις το υμνείν και ευλογείν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομα σου,

لنسبّح ونبارك ونمّجد اسمك الكليّ الإكرام العظيم البهاء


του Πατρός και του Υιού και του αγίου Πνεύματος,

 ايها الآب والابن والروح القدس


νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

 الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.

 

Go to 4:15 of the below video

Comments

Popular posts from this blog

Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε - All you that in Christ have been Baptized - انتم الذين بالمسيح اعتمدتم (Greek/Arabic/English)

Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου(ΣΤΑΣΙΣ Β'') - خدمة مديح السيدة العذراء (البيت الثاني)

Ἁγνὴ Παρθένε - O Virgin Pure - عذراءُ يا أم الإله - Kabarnos