Μικρόν Απόδειπνον (Ευχή) - Small Compline (Prayer) - (صلاة النوم الصغرى (صلاة

 

Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Σωτῆρος ἐν τῇ Χώρᾳ

Ο εν παντί καιρώ και πάση ώρα

يا مَن في كلِ وقتٍ وفي كلِ ساعةٍ


εν ουρανώ και επί γης 

في السماء وعلى الأرض


προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Xριστός ο Θεός, 

 مسجودٌ لهُ ومُمجد المسيحُ الإله


 ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαγχνος, 

الطويلُ الأناة، الكثيرُ الرحمةَ، الجزيلُ التحنُن،


ο τους δικαίους αγαπών 

الذي يحبُ الصديقين


και τους αμαρτωλούς ελεών, 

 ويرحمُ الخطأة


ο πάντας καλών προς σωτηρίαν

الداعي الكلَ إلى الخلاصِ


διά της επαγγελίας των μελλόντων αγαθών·

 بموعد الخيراتِ المنتظرة


αυτός. Κύριε, πρόσδεξαι και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξεις 

أنت يا ربّ تقبلْ منا في هذه الساعةَ طلباتنا


και ίθυνον την ζωήν ημών 

 وسهل حياتنا


προς τας εντολάς σου.

 إلى عملِ وصاياك


Τας ψυχάς ημών αγίασον,

قدّس أرواحنا


τα σώματα άγνισον, 

طهرْ أجسادنا


τους λογισμούς διόρθωσον

قوّم أفكارنا


τας εννοίας κάθαρον

نَقّ نياتنا


και ρύσαι ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. 

نجنا من كلِ حزنٍ وشرٍ ووجع


Τείχισον ημάς αγίοις σου Αγγέλοις, 

أحطنا بملائكتك القديسين


ίνα τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι

حتى إذا كنا بمعسكرهم محفوظينَ ومُرشدين


καταντήσωμεν εις την ενότητα της πίστεως

نصلُ إلى اتحاد الإيمان


και εις την επίγνωσιν της απροσίτου σου δόξης·

 وإلى معرفة مجدك الذي لا يُدنى منه


ότι ευλογητός ει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

 فإنك مباركٌ إلى الأبد آمين

Comments

Popular posts from this blog

Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε - All you that in Christ have been Baptized - انتم الذين بالمسيح اعتمدتم (Greek/Arabic/English)

Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου(ΣΤΑΣΙΣ Β'') - خدمة مديح السيدة العذراء (البيت الثاني)

Ἁγνὴ Παρθένε - O Virgin Pure - عذراءُ يا أم الإله - Kabarnos