Θεοτόκε Παρθένε - يا والدة الإله العذراء

Ἁγία Σοφία


 Θεοτόκε Παρθένε, Χαῖρε κεχαριτωμένη Μαρία,

افرحي يا والدة الإله العذراء مريم يا ممتلئة نعمة


ὁ Κύριος μετὰ σοῦ, 

 الربّ معك


εὐλογημένη, σὺ ἐν γυναιξί, 

مباركةٌ أنتِ في النساء


καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου,

 ومباركةٌ هي ثمرة بطنك


ὅτι Σωτῆρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

 لأنكِ ولدتِ مخلص نفوسناComments

Popular posts from this blog

Τα καθ΄ημέρα απολυτίκια (Τη Τετάρτη) - Daily Troparia (Wednesday) - (ابوليتيكيات لسائر ايام الأسبوع (الاربعاء

Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου(ΣΤΑΣΙΣ Β'') - خدمة مديح السيدة العذراء (البيت الثاني)

Ἐπὶ σοὶ Χαίρει, Κεχαριτωμένη, Πᾶσα ἡ κτίσις - إنّ البرايا بأسرها تفرحُ بكِ يا مُمتلئة نعمةً