Θεοτόκε Παρθένε - يا والدة الإله العذراء

Ἁγία Σοφία


 Θεοτόκε Παρθένε, Χαῖρε κεχαριτωμένη Μαρία,

افرحي يا والدة الإله العذراء مريم يا ممتلئة نعمة


ὁ Κύριος μετὰ σοῦ, 

 الربّ معك


εὐλογημένη, σὺ ἐν γυναιξί, 

مباركةٌ أنتِ في النساء


καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου,

 ومباركةٌ هي ثمرة بطنك


ὅτι Σωτῆρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

 لأنكِ ولدتِ مخلص نفوسناComments

Popular posts from this blog

Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε - All you that in Christ have been Baptized - انتم الذين بالمسيح اعتمدتم (Greek/Arabic/English)

Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου(ΣΤΑΣΙΣ Β'') - خدمة مديح السيدة العذراء (البيت الثاني)

Ἁγνὴ Παρθένε - O Virgin Pure - عذراءُ يا أم الإله - Kabarnos