Ψαλμός 69 - Psalm 69 - المزمور التاسع والستون

 

Προφήτης Δαβίδ


Ὁ Θεός, εἰς τὴν βοήθειάν μου πρόσχες·

اللهّم أصغِ إلى معونتي


Κύριε, εἰς τὸ βοηθῆσαί μοι σπεῦσον.

يا رب اسرع إلى اغاثتي


Αἰσχυνθήτωσαν καὶ ἐντραπήτωσαν οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου· 

ليخز طالبوا نفسي ويخجلوا


ἀποστραφήτωσαν εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ καταισχυνθήτωσαν οἱ βουλόμενοί μου κακά.

وليرتدّ الذين يريدون لي الشر إلى الوراء ويخزوا


Ἀποστραφήτωσαν παραυτίκα αἰσχυνόμενοι οἱ λέγοντές μοι εὖγε, εὖγε!

وليرجع في الحين بالخزي القائلون لي نعمّاً نعمّاً


Ἀγαλλιάσθωσαν καὶ εὐφρανθήτωσαν ἐπὶ σοὶ πάντες οἱ ζητοῦντές σε, ὁ Θεός,

وليسرّ بك جميع الذين يلتمسونك يا الله


καὶ λεγέτωσαν διαπαντός· 

وليقل في كل حين


Μεγαλυνθήτω ὁ Κύριος, οἱ ἀγαπῶντες τὸ σωτήριόν σου.

 محبّو خلاصك تعظّم الله


Ἐγὼ δὲ πτωχός εἰμι καὶ πένης· 

امّا أنا فمسكين وفقير


 ὁ Θεός, βοήθησόν μοι·

 اللهمّ أعنّي


βοηθός μου καὶ ῥύστης μου εἶ σύ, Κύριε· 

أنت معيني ومنقذي يا رب


μὴ χρονίσῃς.

 فلا تبطئ

Comments

Popular posts from this blog

Θεοτόκε Παρθένε - يا والدة الإله العذراء

Ἐπὶ σοὶ Χαίρει, Κεχαριτωμένη, Πᾶσα ἡ κτίσις - إنّ البرايا بأسرها تفرحُ بكِ يا مُمتلئة نعمةً

Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου(ΣΤΑΣΙΣ Β'') - خدمة مديح السيدة العذراء (البيت الثاني)