Ψαλμός 69 - Psalm 69 - المزمور التاسع والستون

 

Προφήτης Δαβίδ


Ὁ Θεός, εἰς τὴν βοήθειάν μου πρόσχες·

اللهّم أصغِ إلى معونتي


Κύριε, εἰς τὸ βοηθῆσαί μοι σπεῦσον.

يا رب اسرع إلى اغاثتي


Αἰσχυνθήτωσαν καὶ ἐντραπήτωσαν οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου· 

ليخز طالبوا نفسي ويخجلوا


ἀποστραφήτωσαν εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ καταισχυνθήτωσαν οἱ βουλόμενοί μου κακά.

وليرتدّ الذين يريدون لي الشر إلى الوراء ويخزوا


Ἀποστραφήτωσαν παραυτίκα αἰσχυνόμενοι οἱ λέγοντές μοι εὖγε, εὖγε!

وليرجع في الحين بالخزي القائلون لي نعمّاً نعمّاً


Ἀγαλλιάσθωσαν καὶ εὐφρανθήτωσαν ἐπὶ σοὶ πάντες οἱ ζητοῦντές σε, ὁ Θεός,

وليسرّ بك جميع الذين يلتمسونك يا الله


καὶ λεγέτωσαν διαπαντός· 

وليقل في كل حين


Μεγαλυνθήτω ὁ Κύριος, οἱ ἀγαπῶντες τὸ σωτήριόν σου.

 محبّو خلاصك تعظّم الله


Ἐγὼ δὲ πτωχός εἰμι καὶ πένης· 

امّا أنا فمسكين وفقير


 ὁ Θεός, βοήθησόν μοι·

 اللهمّ أعنّي


βοηθός μου καὶ ῥύστης μου εἶ σύ, Κύριε· 

أنت معيني ومنقذي يا رب


μὴ χρονίσῃς.

 فلا تبطئ

Comments

  1. Lucky Club Casino Site - The luckyclub.live
    Lucky Club is a UK licensed gambling and online casino operated luckyclub.live by the UK Gambling Commission (UKGC). It was established in 2006. It has a total of 624 slots and

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε - All you that in Christ have been Baptized - انتم الذين بالمسيح اعتمدتم (Greek/Arabic/English)

Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου(ΣΤΑΣΙΣ Β'') - خدمة مديح السيدة العذراء (البيت الثاني)

Ἁγνὴ Παρθένε - O Virgin Pure - عذراءُ يا أم الإله - Kabarnos