Posts

Showing posts with the label Daily Troparia

Τα καθ΄ημέρα απολυτίκια (Τη Παρασκευὴ) - Daily Troparia (Friday) - (ابوليتيكيات لسائر ايام الأسبوع (الجمعة

Image
Η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου,  خلص يا رب شعبك καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου, وبارك ميراثك νίκας τοὶς βασιλεύσι, κατὰ βαρβάρων δωρούμενος, وامنح ملوكنا المؤمنين الغلبة على البربر καὶ τὸ σὸν φυλάττων, διὰ τοῦ σταυροῦ σου πολίτευμα. واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين بك. Σταυροθεοτοκίον .  Δ όξ α... المجد للآب...  الان وكل اوان... ... صليبية لوالدة الإله Οἱ τὴν σὴν προστασίαν, κεκτημένοι Ἄχραντε, أنه دين واجب علينا كلنا  نحن الحائزين حمايتك يا طاهرة  καὶ ταῖς σαίς ἱκεσίαις, τῶν δεινῶν ἐκλυτρούμενοι, والمنقذين بطلباتك من الشدائد  τῷ Σταυρῷ τοῦ Υἱοῦ σου, ἐν παντὶ φρουρούμενοι, والمحفوظين في كل حال بصليب أبنك κατὰ χρέος σε πάντες, [ أنه دين واجب علينا كلنا ] εὐσεβῶς μεγαλύνομεν. أن نعظمك عن حسن تدين.

Τα καθ΄ημέρα απολυτίκια (Τὴ Πέμπτη) - Daily Troparia (Thursday) - (ابوليتيكيات لسائر ايام الأسبوع (الخميس

Image
Σύναξη των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων Ἀπόστολοι ἅγιοι, أيها الرسول القديسون πρεσβεύσατε τῷ ἐλεήμονι Θεῶ,   تشفعوا الى الإلة الرحيم ἴνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχη ταὶς ψυχαὶς ἠμῶν. أنه يمنح غفران الزلات لنفوسنا 'Ἕτερον أخرى Δ όξ α... المجد للآب...  Κανόνα πίστεως, καὶ εἰκόνα πραότητας, ἐγκρατείας διδάσκαλον, ἀνέδειξε σὲ τὴ ποίμνη σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια• لقد أظهرتك حقيقة الأحوال لرعيتك دستورا للإيمان وتمثالا للوداعة ومعلما للإمساك  διὰ τοῦτο ἐκτήσω, τὴ ταπείνωσει τὰ ὑψηλά, τὴ πτωχεία τὰ πλούσια, πάτερ ἱεράρχα Νικόλαε•  أيها الأب البار نيقولاوس. فلذلك أقتنيت بالتواضع الرفعة وأحرزت بالفقر الغنى πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τᾶς ψυχᾶς ἠμῶν. فتشفع الى المسيح الإله في خلاص نفوسنا. Καὶ νῦν... Θεοτοκίον                                                                لوالدة الإله. الان وكل اوان... Τὸν Λόγον τοῦ Πατρός, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν, ἐκ σοῦ σαρκωθέντα ἔγνωμεν لقد علمنا أن كلمة الآب المسيح الهنا منك تجسد Θεοτόκε Παρθένε يا وال

Τα καθ΄ημέρα απολυτίκια (Τη Τετάρτη) - Daily Troparia (Wednesday) - (ابوليتيكيات لسائر ايام الأسبوع (الاربعاء

Image
Η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου,  خلص يا رب شعبك καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου, وبارك ميراثك νίκας τοὶς βασιλεύσι, κατὰ βαρβάρων δωρούμενος, وامنح ملوكنا المؤمنين الغلبة على البربر καὶ τὸ σὸν φυλάττων, διὰ τοῦ σταυροῦ σου πολίτευμα. واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين بك. Σταυροθεοτοκίον .  Δ όξ α... المجد للآب...  الان وكل اوان... ... صليبية لوالدة الإله Οἱ τὴν σὴν προστασίαν, κεκτημένοι Ἄχραντε, أنه دين واجب علينا كلنا نحن الحائزين حمايتك يا طاهرة  καὶ ταῖς σαίς ἱκεσίαις, τῶν δεινῶν ἐκλυτρούμενοι, والمنقذين بطلباتك من الشدائد  τῷ Σταυρῷ τοῦ Υἱοῦ σου, ἐν παντὶ φρουρούμενοι, والمحفوظين في كل حال بصليب أبنك κατὰ χρέος σε πάντες, [ أنه دين واجب علينا كلنا ] εὐσεβῶς μεγαλύνομεν. أن نعظمك عن حسن تدين.

Τα καθ΄ημέρα απολυτίκια (Τη Τρίτη) - Daily Troparia (Tuesday) - (ابوليتيكيات لسائر ايام الأسبوع (الثلاثاء

Image
Ιωάννης ο Βαπτίζων/ Ιωάννης ο Πρόδρομος Μνήμη δικαίου μετ' ἐγκωμίων,  إن ذكر الصديق بالمديح σοὶ δὲ ἀρκέσει ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου Πρόδρομε• فأنت أيها السابق تكفيك شهادة الرب ἀνεδείχθης γὰρ ὄντως καὶ προφητῶν σεβασμιώτερος, فأنك ظهرت في الحقيقة أشرف كل الأنبياء ὅτι καὶ ἐν ρείθροις βαπτίσαι κατηξιώθης τὸν κηρυττόμενον•   اذ أستحققت أن تعمّد في المجرى الذي كرزوا هم به ὅθεν τῆς ἀληθείας ὑπεραθλήσας, ومن ثم ناضلت عن الحق χαίρων εὐηγγελίσω καὶ τ ο ὶς ἐν ἅδῃ, وبشرت مسرورا الذين في الجحيم Θεὸν φανερωθέντα ἐν σαρκί, بظهور الاله متجسدا τὸν αἴροντα τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, يرفع خطيئة العالم καὶ παρέχοντα ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος. ويمنحنا عظيم الرحمة Θεοτοκίον.  Δ όξ α... المجد للآب...  الان وكل اوان... ... لوالدة الاله Θείας γεγόναμεν κοινωνοὶ φύσεως, لقد شاركنا بك الطبيعة الإلهية διὰ σοῦ Θεοτόκε ἀειπάρθενε∙ يا دائمة البتولية Θεὸν γὰρ ἡμῖν σεσαρκωμένον τέτοκας∙  لانك ولدت الأله متجسدا διὸ κατὰ χρέος σε πάντες, εὐσεβῶς μεγαλύνομεν. فبحق وا

Τα καθ΄ημέρα απολυτίκια (Τὴ Δευτέρα) - Daily Troparia (Monday) - (ابوليتيكيات لسائر ايام الأسبوع (الاثنين

Image
Τῶν οὐρανίων στρατιῶν ἀρχιστράτηγοι, δυσωποῦμεν ὑμᾶς ἠμεῖς οἱ ἀνάξιοι, إننا نبتهل إليكما نحن الغير المستحقين يا زعيمي الجنود السماوية ἴνα ταὶς ὑμῶν δεήσεσι τειχίσητε ἠμᾶς,  طالبين إنكما بتضرعاتكما تشملانا σκέπη τῶν πτερύγων, τῆς αὔλου ὑμῶν δόξης, بستر جناحي مجدكما الغير الهيولي φρουροῦντες ἠμᾶς προσπίπτοντας, ἐκτενῶς καὶ βοώντας•   وتحفظانا مصونين. فإننا لا ننفك جاثين لكما. وهاتفين ἐκ τῶν κινδύνων λυτρώσασθε ἠμᾶς ὡς ταξιάρχαι τῶν ἄνω δυνάμεων. نجيانا من الخطوب. بما أنكما رئيسا صافات القوات العلوية. Θεοτοκίον.  Δ όξ α... المجد للآب...  الان وكل اوان... ... لوالدة الاله Τή ανατραφείση εν τώ ναώ, إن رئيس الملائكة جبرائيل أهدى من السماء التحية والسلام للمتربية في الهيكل εις τά Άγια τών Αγίων, في قدس الأقداس τή περιβεβλημένη τήν πίστιν καί τήν σοφίαν, المتوشحة بالإيمان والحكمة καί τήν άμεμπτον παρθενίαν, والبكارة غير المتناهية ο Αρχιστράτηγος Γαβριήλ, προσέφερεν ουρανόθεν τόν ασπασμόν, καί τό Χαίρε,   [ إن رئيس الملائكة جبرائيل أهدى من السماء التح

Τα καθ΄ημέρα απολυτίκια (Τῷ Σαββάτῳ) - Daily Troparia (Saturday) - (ابوليتيكيات لسائر ايام الأسبوع (السبت

Image
Ἀπόστολοι Μάρτυρες, καὶ Προφῆται, Ἱεράρχαι, Ὅσιοι καὶ Δίκαιοι, إن كان لكم عند المخلص دالة أيها الرسل والشهداء والأنبياء ورؤساء الكهنة والأبرار والصديقون ,οἱ καλῶς τὸν ἀγῶνα τελέσαντες, καὶ τὴν Πίστιν τηρήσαντες الذين أتموا الشوط حسنا وحفظوا الإيمان ,παρρησίαν ἔχοντες πρὸς τὸν Σωτῆρα [إن كان لكم عند المخلص دالة] .ὑπὲρ ἡμῶν αὐτὸν ὡς ἀγαθὸν ἱκετεύσατε, σωθῆναι δεόμεθα τὰς ψυχὰς ἡμῶν نطلب إليكم أن تبتهلوا إليه في خلاص نفوسنا بما أنه صالح  Δόξα... Νεκρώσιμον ذكصا الأموات.  المجد للآب... ,Μ νήσθητι Κύριε, ὡς ἀγαθὸς τῶν δούλων σου لصلاحك يا رب أذكر عبيدك καὶ ὅσα ἐν βίῳ ἥμαρτον συγχώρησον وأغفر لهم كل ما أقترفوه في الحياة من الخطايا οὐδεὶς γὰρ ἀναμάρτητος  εἰ μὴ Σὺ لأنه ليس أحد منزها عن الخطيئة سواك  ὁ δυνάμενος, καὶ τοῖς  μεταστᾶσι δοῦναι τήν ἀνάπαυσιν يا من في أمكانه أن يمنح أيضا المنتقلين الراحة Καὶ νῦν... Θεοτοκίον لوالدة الإله. الان وكل اوان... Μήτηρ ἁγία ἡ τοῦ ἀφράστου φωτός, Ἀγγελικοῖς σε ὕμνοις τιμῶντες  εὐσεβῶς μ