Posts

Showing posts with the label Morning Prayers

Δοξολογία Μεγάλη - Greater Doxology - المجدلة الكبرى

Image
Ο Μέγας Αρχιερεύς Δόξα Σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς. المجد لك  أَيها المظهر  النور Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ المجد لله في العلى καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرّة Ὑμνοῦμέν σε,  نسبحك εὐλογοῦμέν σε, نباركك προσκυνοῦμέν σε,  نسجد لك δοξολογοῦμέν σε, نمجدك εὐχαριστοῦμέν σοι,  نشكرك διὰ τὴν μεγάλην σου δόξαν. لأجل عظيم جلال مجدك Κύριε Βασιλεῦ,  يا رب يا ملك ἐπουράνιε Θεέ,   يا سماوي يا إلاله Πάτερ παντοκράτορ, يا آب يا ضابط الكل Κύριε Υἱὲ μονογενές, يارب يا إبنا وحيدا Ἰησοῦ Χριστέ, يا يسوع المسيح καὶ Ἅγιον Πνεῦμα. ويا أَيها الروح القدس Κύριε ὁ Θεός, يا رب يا اله ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, يا حمل الله ὁ Υἱός τοῦ Πατρός, يا ابن الآب ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, يا حامل خطيئة العالم ἐλέησον ἡμᾶς, ارحمنا ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου. يا رافع خطايا العالم Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, اقبل تضرعنا ὁ καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, أيها الجالس من عن يمين الآب καὶ ἐλέησον ἡμᾶς. وارحمنا Ὅτι σὺ εἶ

Ψαλμός 120- Psalm 120 - المزمور المائة والعشرون

Image
Ο Προφητης Δαβιδ Η ρα  τοὺς ὀφθαλμούς μου εἰς τὰ ὄρη رفعت عيني إلى الجبال ὅθεν ἥξει ἡ βοήθειά μου من حيث يأتي عوني ἡ βοήθειά μου παρὰ Κυρίου معونتي من عند الرب τ τοῦ ποιήσαντος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν الذي صنع السماء والأرض μὴ δῴης εἰς σάλον τὸν πόδα σου لا تعط رجلك للزلل μηδὲ νυστάξῃ ὁ φυλάσσων σε فما ينعس حافظك ἰδοὺ οὐ νυστάξει οὐδὲ ὑπνώσει ὁ φυλάσσων τὸν ᾿Ισραήλ. لا ينعس ولا ينام حارس إسرائيل Κύριος φυλάξει σε الرب يحفظك Κύριος σκέπη σοι ἐπὶ χεῖρα δεξιάν σου الرب ستر لك على يدك اليمين ἡμέρας ὁ ἥλιος οὐ συγκαύσει σε لا تحرقك الشمس بالنهار οὐδὲ ἡ σελήνη τὴν νύκτα ولا القمر بالليل Κύριος φυλάξει σε ἀπὸ παντὸς κακοῦ الرب يحفظك من كل سوء φυλάξει τὴν ψυχήν σου ὁ Κύριος الرب يحفظ نفسك Κύριος φυλάξει τὴν εἴσοδόν σου καὶ τὴν ἔξοδόν σου  الرب يحفظك بدخولك وخروجك ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος. من الان والى الدهر

Ἄξιον ἐστίν - It is Truly Meet - بواجب الاستئهال

Image
Θεοτόκος (source: Yakoub Khoury) Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς,  μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον بواجب الاستئهال حقاً نُغبِّطُ  والدةَ الإله τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον  الدّائمةَ الطّوبى البريئةَ من كلِّ العيوبِ  καὶ μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν أمَّ إلهِنا Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβεὶμ يا مَنْ هي أكرمُ من الشاروبيمِ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, وأرفعُ مجداً بغير قياسٍ من السيرافيم τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, يا من هي  بغير فسادٍ ولدَتْ كلمةَ الله τὴν ὄντως Θεοτόκον, حقاً أنَّك والدةُ الإله σὲ μεγαλύνομεν. إيّاكِ نُعظِّم

Εὐχὴ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου - Prayer of Saint Basil the Great - افشين للقديس باسيليوس الكبير

Image
Μέγας Βασίλειος Before you start, you should know that I personally find this as not a literal translation of the Greek version of the prayer, from what I could collect from the Arabic resources. And you might find some words that were added/removed in the Arabic version. Σὲ εὐλογοῦμεν, Ὕψιστε Θεὲ καὶ Κύριε τοῦ ἐλέους, أيها الرب الأعلى واله الرحمه τὸν ποιοῦντα ἀεὶ μεθ' ἡμῶν μεγάλα τε καὶ ἀνεξιχνίαστα, انت الذي تعمل معنا باستمرار الاشياء العظيمة والتي لا يمكن الوصول اليها ἔνδοξά τε καὶ ἐξαίσια, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός· المدهشه والفاخرة والعديدة τὸν παρασχόντα ἡμῖν τὸν ὕπνον εἰς ἀνάπαυσιν τῆς ἀσθενείας ἡμῶν نمجدك يا من اعطيتنا النوم لنريح طبيعتنا الضعيفه καὶ ἄνεσιν τῶν κόπων τῆς πολυμόχθου σαρκός. ونزيل اثر العمل على اجسادنا المتعبة Εὐχαριστοῦμέν Σοι, نشكرك  ὅτι οὐ συναπώλεσας ἡμᾶς ταῖς ἀνομίαις ἡμῶν, ياصاحب اعظم الرحمه] لأنك لم تحطمنا مع خطايانا] ἀλλ' ἐφιλανθρωπεύσω συνήθως, ولكنك كثيراً ماتبدى حبك ابني البشر καὶ πρὸς ἀπόγνωσιν κειμένους ἡμᾶς ἤγειρ

Εὐχὴ εὐχαριστήριος - A Prayer Of Thanksgiving - افشين شكر

Image
Εὐχὴ εὐχαριστήριος (Efkhi efkharistirios) افشين شكر  (Efsheen shukor) Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώ σοι αγία Τριάς, (Ek tou ipnou exanistamenos efkharisto si, agia Trias) عند نهوضي من النوم أشكرك أيها الثالوث القدوس (Enda nohudi men alnawm ashkuraka ayuha althaluth alkodus) ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν (Oti dia tin tollin sou agathotita kai makrothimian)  لأنك لكثرة صلاحكَ وطول أناتكَ (Le-anaka le-kathrat salaheka watoul anateka) ουκ ωργίσθης εμοί τω ραθύμω και αμαρτωλώ (Ouk orgisthis emi to rathimo kai amartolo) لم تغضب عليَّ أنا الخاطئ الكسل (Lam taghdab alayy ana alkhate' alkasel) ουδέ συναπώλεσάς με ταις ανομίαις μου, (Oude sinapolesas me tais anomiais mou) ولا أهلكتني بآثامي (Wa-la ahlaktani be-athami) αλλ' εφιλανθρωπεύσω συνήθως, (All efilanthropefso sinithos) بل تعطفت علي كدأبك (Bal ta'ataft alayy kada'bika) και προς απόγνωσιν κείμενον ήγειράς με, (Kai pros apognosin keimenon iyeiras me) وأنهضتني أنا الطريح في اليأس (

Εξεγερθέντες του ύπνου - Arising from Sleep - عند نهوضنا من النوم

Image
Εξεγερθέντες του ύπνου (Exeyerthentes tou ipnou) عند نهوضنا من النوم (Enda nohodina men alnawm) Ε ξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτομέν Σοι, Αγαθέ,  (Exeyerthentes tou ipnou prospiptomen si, Agathe) عند نهوضنا من النوم نجثو لك أيها [القويُّ] الصالح (Enda nohodina men alnawm najthou laka ayuha alkawey alsaleh) και τον Αγγέλων τον ύμνον βοώμεν Σοι, Δυνατέ. (Kai ton angelon ton imnon voumen si, [dinate])  ونهتف إليك بتسبحة الملائكة (Wanahtef elayk betasbeht almala'eka) Αγιος, Αγιος, Αγιος ει ο Θεός, (Agios, agios, agios ei o Theos) قدوسٌ قدوسٌ قدوسٌ أنت يا الله (Kodus, kodus, kodus anta ya allah) δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς (Dia tis Theotokou eleison imas) بشفاعة والدة الإله إرحمنا (Beshafa'et waledat alelah erhamna) Δ όξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. (Doxa Patri kai Iou kai Agio Pnevmati) المجدُ للآب والإبن والروح القدس (Almajd lelaab waleben walroh al kodus) Τ ης κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με, Κύριε, (Tis klinis kai tou ipnou exeyeiras me, Kirie) لقد أنهضتني