Μικρόν Απόδειπνον (Ἀπολυτίκιον) - Small Compline (Apolytikion) - (صلاة النوم الصغرى (ابوليتكية

 

Επίσκοπος Νέας Ρώμης Αλέξανδρος


Ο Θεός των πατέρων ημών,

يا إله أبائنا


ο ποιών αεί μεθ' ημών κατά την σην επιείκειαν,

 الصانع بنا دائماً ما تقتضيه وداعنك


μη αποστήσης το έλεός σου αφ' ημών, 

لا تصرف رحمتك عنّا


αλλά ταις αυτών ικεσίαις, εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών.

 بل بتضرعاتهم دبّر حياتنا بسلام.

----------------------


Των εν όλω τω κοσμώ μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτών βοά σοι, Χριστέ ο Θεός· 

لقد تزيّنت الكنيسة بدماء شهدائك الذين في كلّ العالم كبرفيرة وأرجوان أيها المسيح الإله. فنهتف إليك بواسطتهم


τω λαώ σου τους οικτιρμούς σου κατάπεμψον,

أسبغ رأفاتك على شعبك


ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησαι,

وهب لرعيتك السلام


και ταις ψυχαίς ημών το μέγα έλεος.

 ولنفوسنا عظيم الرحمة

----------------------


Μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τάς ψυχάς των δούλων σου,

أرح أيها المسيح ارواح عبيدك مع القديسين


ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός,

 حيث لا وجع ولا حزن ولا تنهّد


αλλά ζωή ατελεύτητος.

لكن حياة خالدة

----------------------


Τη πρεσβεία Κύριε, πάντων των Άγιων, και της Θεοτόκου, την σην ειρήνην δος ημίν,

بشفاعة جميع القديسين ووالدة الإله امنحنا يا رب سلامك 


και ελέησον ημάς, 

وارحمنا


 ως μόνος οικτίρμων.

 بما أنك وحدك الرؤوف


Comments

Popular posts from this blog

Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε - All you that in Christ have been Baptized - انتم الذين بالمسيح اعتمدتم (Greek/Arabic/English)

Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου(ΣΤΑΣΙΣ Β'') - خدمة مديح السيدة العذراء (البيت الثاني)

Τῇ υπέρμαχο - إني مدينتك يا والدة الإله - Greek/Arabic Lyrics