Posts

Ψαλμός 140 - Psalm 140 - المزمور المائة و الاربعون

Image
Προφήτης Δαβίδ ΚΥΡΙΕ, ἐκέκραξα πρὸς σέ, يا رب إليك صرخت  εἰσάκουσόν μου·  فاستمع لي   πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου  أنصِتْ لصوتي تضرُّعي   ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σέ  إذا ما صرخت إليك   κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου  لتستقم صلاتي   ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου,  كالبخور أمامك   ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου θυσία ἑσπερινή.  وارتفاعُ يديّ كذبيحة مسائيّة   θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόματί μου  اجعل يا رب حارساً لفمي   καὶ θύραν περιοχῆς περὶ τὰ χείλη μου.  وباباً حصيناً لشفتيّ   μὴ ἐκκλίνῃς τὴν καρδίαν μου εἰς λόγους πονηρίας  لا تُمل قلبي إلى كلام الشر   τοῦ προφασίζεσθαι προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις  فيتعللّ بعلل الخطايا   σὺν ἀνθρώποις ἐργαζομένοις τὴν ἀνομίαν,   مع الناس العاملي الإثم   καὶ οὐ μὴ συνδυάσω μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν αὐτῶν.  ولا أتفق مع مختاريهم   παιδεύσει με δίκαιος ἐν ἐλέει καὶ ἐλέγξει με, سيؤدبني الصدّيق برحمةٍ ويوبّخني  ἔλαιον δὲ ἁμαρτωλοῦ μὴ λιπανάτω τὴν κεφαλήν μου·   أماّ زيت الخاطئ فلا يُدهن به رأسي   ὅτι ἔτι καὶ ἡ προσευχή μου ἐν ταῖς εὐδοκίαις αὐτῶν·  لأن صلاتي أيضاُ في مسرتهم   κατε

Ψαλμός 103- Psalm 103 - المزمور المائة والثالث

Image
Προφήτης Δαβίδ ΕΥΛΟΓΕΙ, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον.   باركي يا نفسي الرب Κύριε ὁ Θεός μου, ἐμεγαλύνθης σφόδρα,   أيها الرب إلَهي لقد عَظُمتَ جداً ἐξομολόγησιν καὶ μεγαλοπρέπειαν ἐνεδύσω   الاعتراف وعظَم الجلال تسربَلْت     ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον,  اللآبس النور مثل الثوب ἐκτείνων τὸν οὐρανὸν ὡσεὶ δέρριν· الباسط السماء مثل الخيمة   ὁ στεγάζων ἐν ὕδασι τὰ ὑπερῷα αὐτοῦ, والمسقـَّف بالمياه علاليه ὁ τιθεὶς νέφη τὴν ἐπίβασιν αὐτοῦ, الذي جعل السحاب مركبتهُ ὁ περιπατῶν ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων· الماشي على أجنحة الرياح ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα الصانع ملاءكتَهُ أرواحاً καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα. وخدامَهُ لهيب نار ὁ θεμελιῶν τὴν γῆν ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς, المؤسس الأرض على قواعدها οὐ κλιθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.   فلا تزول إلى دهر الداهرين ἄβυσσος ὡς ἱμάτιον τὸ περιβόλαιον αὐτοῦ, رداؤه اللجة كالثوب ἐπὶ τῶν ὀρέων στήσονται ὕδατα·   على الجبال تقفُ المياه      ἀπὸ ἐπιτιμήσεώς σου φεύξονται, من انتهارِكَ تهرب ἀπὸ φωνῆς βροντῆς σου δειλιάσουσιν.   ومن صوت رعدك تجزع ἀναβα

Ευχή μετά το γεύμα - صلاة بعد تناول الوجبة - Prayer After Eating the Meal

Image
  Μυστικός δείπνος Ε υχαριστούμεν Σοι, Χριστέ ο Θεός ημών,  نشكرك ايها المسيح الهنا  ότι ενέπλησας ημάς των επιγείων Σου αγαθών. لانك اشبعتنا من خيراتك الارضية  Μη στερήσης ημάς και της επουρανίου Σου Βασιλείας, فلا تحرمنا من ملكوتك السماوي αλλ' ως εν μέσω των μαθητών Σου παρεγένου Σωτήρ, لكن كما كنت حاضرا في وسط تلاميذك ايها المخلص την ειρήνην διδούς αυτοίς, مانحا اياهم سلامك ελθέ και μεθ' ημών, και σώσον ημάς. هكذا احضر فيما بيننا وخلصنا

Ἁγνὴ Παρθένε - O Virgin Pure - عذراءُ يا أم الإله - Kabarnos

Image
This blogpost is for those out there who enjoy the Agni Parthene hymn performed by Kabarnos and wish to learn the lyrics as a way to learn some Greek or just to be able to sing along. Orthodox Tunes  ·  Kabarnos - Agni Parthene (Beautiful Greek Orthodox Hymn)   Ἁγνὴ Παρθένε Δέσποινα, ἄχραντε Θεοτόκε, (Agní Parthene Despina, akhrante Theotoke,) افرحي يا عروسة لا عروس لها (Efrahi ya arusan la arusa laha) Παρθὲνε μὴτηρ ἄνασσα, πανένδροσέ τε πόκε.   (Parthéne mítir anassa, panendrose te poke.) Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε. (Khaire nimfi animfefte.) Ὑψηλοτέρα οὐρανῶν ἀκτίνων λαμπροτέρα, (Ipsilotera ouranon, aktinon labrotera) افرحي يا عروسة لا عروس لها (Efrahi ya arusan la arusa laha) Χαρὰ παρθενικῶν χορῶν ἀγγέλων ὑπερτέρα (Khara parthenikon khoron, angelon ipertera) Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε. (Khaire nimfi animfefte.) Ἐκλαμπροτέρα οὐρανῶν, φωτὸς καθαρωτέρα,   (Eklabrotera ouranon fotos katharotera) افرحي يا عروسة لا عروس لها (Efrahi ya arusan la arusa laha) Τῶν οὐρανίων στρατιῶν, πασῶν ἁγιωτέρα. (T

Εὐχὴ εἰς τὸν φύλακα Ἄγγελον - Prayer to one's Guardian Angel - صلاة إلى الملاك الحارس

Image
Άγιε Άγγελε, أيها الملاك القديس ο εφεστώς της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, الملازم نفسي الشقية والمصاحب حياتي الذليلة μή εγκαταλίπης με τον αμαρτωλόν, لا تهملني أنا الخاطئ μηδέ αποστής απ’ εμού διά την ακρασίαν μου. ولا تبتعد عنّي بسبب إسرافي Μή δώης χώραν τω πονηρώ δαιμόνι ولا تعط فرصة للشيطان الشرير κατακυριεύσαι μου τη καταδυναστεία του θνητού τούτου σώματος أن يسود باقتداره على جسدي هذا المائت Κράτησον της αθλίας και παρειμένης χειρός μου, بل امسك بيدي الشقية المسترخية και οδήγησόν με εις οδόν σωτηρίας. واهدني إلى طريق الخلاص Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, نعم يا ملاك الله القديس ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, الحافظ والساتر نفسي الشقية وجسدي πάντα μοι συγχώρησον, όσα σοι έθλιψα πάσας τα ημέρας της ζωής μου, سامحني بكل ما أحزنتك به جميع أيام حياتي και εί τι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. ولئن كنت قد أخطأت في نهاري اليوم Σκέπασόν με εν τη παρούση νυκτί فكن أنت ساترا لي في هذه الليلة και διαφύλαξόν με από

Δοξολογία Μεγάλη - Greater Doxology - المجدلة الكبرى

Image
Ο Μέγας Αρχιερεύς Δόξα Σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς. المجد لك  أَيها المظهر  النور Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ المجد لله في العلى καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرّة Ὑμνοῦμέν σε,  نسبحك εὐλογοῦμέν σε, نباركك προσκυνοῦμέν σε,  نسجد لك δοξολογοῦμέν σε, نمجدك εὐχαριστοῦμέν σοι,  نشكرك διὰ τὴν μεγάλην σου δόξαν. لأجل عظيم جلال مجدك Κύριε Βασιλεῦ,  يا رب يا ملك ἐπουράνιε Θεέ,   يا سماوي يا إلاله Πάτερ παντοκράτορ, يا آب يا ضابط الكل Κύριε Υἱὲ μονογενές, يارب يا إبنا وحيدا Ἰησοῦ Χριστέ, يا يسوع المسيح καὶ Ἅγιον Πνεῦμα. ويا أَيها الروح القدس Κύριε ὁ Θεός, يا رب يا اله ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, يا حمل الله ὁ Υἱός τοῦ Πατρός, يا ابن الآب ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, يا حامل خطيئة العالم ἐλέησον ἡμᾶς, ارحمنا ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου. يا رافع خطايا العالم Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, اقبل تضرعنا ὁ καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, أيها الجالس من عن يمين الآب καὶ ἐλέησον ἡμᾶς. وارحمنا Ὅτι σὺ εἶ

Ψαλμός 120- Psalm 120 - المزمور المائة والعشرون

Image
Ο Προφητης Δαβιδ Η ρα  τοὺς ὀφθαλμούς μου εἰς τὰ ὄρη رفعت عيني إلى الجبال ὅθεν ἥξει ἡ βοήθειά μου من حيث يأتي عوني ἡ βοήθειά μου παρὰ Κυρίου معونتي من عند الرب τ τοῦ ποιήσαντος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν الذي صنع السماء والأرض μὴ δῴης εἰς σάλον τὸν πόδα σου لا تعط رجلك للزلل μηδὲ νυστάξῃ ὁ φυλάσσων σε فما ينعس حافظك ἰδοὺ οὐ νυστάξει οὐδὲ ὑπνώσει ὁ φυλάσσων τὸν ᾿Ισραήλ. لا ينعس ولا ينام حارس إسرائيل Κύριος φυλάξει σε الرب يحفظك Κύριος σκέπη σοι ἐπὶ χεῖρα δεξιάν σου الرب ستر لك على يدك اليمين ἡμέρας ὁ ἥλιος οὐ συγκαύσει σε لا تحرقك الشمس بالنهار οὐδὲ ἡ σελήνη τὴν νύκτα ولا القمر بالليل Κύριος φυλάξει σε ἀπὸ παντὸς κακοῦ الرب يحفظك من كل سوء φυλάξει τὴν ψυχήν σου ὁ Κύριος الرب يحفظ نفسك Κύριος φυλάξει τὴν εἴσοδόν σου καὶ τὴν ἔξοδόν σου  الرب يحفظك بدخولك وخروجك ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος. من الان والى الدهر