Ψαλμός 140 - Psalm 140 - المزمور المائة و الاربعون

Προφήτης Δαβίδ


ΚΥΡΙΕ, ἐκέκραξα πρὸς σέ,
يا رب إليك صرخت 

εἰσάκουσόν μου·
 فاستمع لي 

 πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου 
أنصِتْ لصوتي تضرُّعي 

 ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σέ 
إذا ما صرخت إليك 

 κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου
 لتستقم صلاتي 

 ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου,
 كالبخور أمامك 

 ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου θυσία ἑσπερινή.
 وارتفاعُ يديّ كذبيحة مسائيّة 

 θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόματί μου 
اجعل يا رب حارساً لفمي 

 καὶ θύραν περιοχῆς περὶ τὰ χείλη μου.
 وباباً حصيناً لشفتيّ 

 μὴ ἐκκλίνῃς τὴν καρδίαν μου εἰς λόγους πονηρίας 
لا تُمل قلبي إلى كلام الشر 

 τοῦ προφασίζεσθαι προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις 
فيتعللّ بعلل الخطايا 

 σὺν ἀνθρώποις ἐργαζομένοις τὴν ἀνομίαν, 
 مع الناس العاملي الإثم 

 καὶ οὐ μὴ συνδυάσω μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν αὐτῶν. 
ولا أتفق مع مختاريهم 

 παιδεύσει με δίκαιος ἐν ἐλέει καὶ ἐλέγξει με,
سيؤدبني الصدّيق برحمةٍ ويوبّخني

 ἔλαιον δὲ ἁμαρτωλοῦ μὴ λιπανάτω τὴν κεφαλήν μου· 
 أماّ زيت الخاطئ فلا يُدهن به رأسي 

 ὅτι ἔτι καὶ ἡ προσευχή μου ἐν ταῖς εὐδοκίαις αὐτῶν·
 لأن صلاتي أيضاُ في مسرتهم 

 κατεπόθησαν ἐχόμενα πέτρας οἱ κριταὶ αὐτῶν· 
قد ابتلعت قضاتهم ملتصقين بصخرةٍ 

 ἀκούσονται τὰ ρήματά μου ὅτι ἡδύνθησαν.
 يسمعون كلماتي فإنها قد استُلذت 

 ὡσεὶ πάχος γῆς ἐρράγη ἐπὶ τῆς γῆς, 
مثل سمن الأرض المُنشق على الأرض 

 διεσκορπίσθη τὰ ὀστᾶ αὐτῶν παρὰ τὸν ᾅδην.
 تبدّدت عظامهم حول الجحيم 

 ὅτι πρὸς σέ, Κύριε, Κύριε, οἱ ὀφθαλμοί μου· 
 لأن يا رب يا رب إليك عينيّ

 ἐπὶ σοὶ ἤλπισα, 
وعليك توكّلت

 μὴ ἀντανέλῃς τὴν ψυχήν μου. 
فلا تنزع نفسي

 φύλαξόν με ἀπὸ παγίδος,
 احفظني من الفخ 

 ἧς συνεστήσαντό μοι, 
 الذي نصبوهُ لي 

 καὶ ἀπὸ σκανδάλων τῶν ἐργαζομένων τὴν ἀνομίαν. 
ومن معاثر فاعليّ الإثم 

 πεσοῦνται ἐν ἀμφιβλήστρῳ αὐτῶν οἱ ἁμαρτωλοί· 
تسقط الخطأة في مصائدهم 

 κατὰ μόνας εἰμὶ ἐγὼ ἕως ἂν παρέλθω. 
وأكون أنا على إنفراد إلى أن أعبر


Comments

  1. Whether it's video or reside vendor Roulette, gamers can guess on their favourite numbers, vary of numbers, odd/even or black/red. Consider Bonus T&Cs – Many gamers are drawn to a particular online on line casino because of its welcome bonus. While bonuses can provide an excellent platform to build 1xbet upon, that is only the case when the phrases and circumstances are favourable.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε - All you that in Christ have been Baptized - انتم الذين بالمسيح اعتمدتم (Greek/Arabic/English)

Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου(ΣΤΑΣΙΣ Β'') - خدمة مديح السيدة العذراء (البيت الثاني)

Ἁγνὴ Παρθένε - O Virgin Pure - عذراءُ يا أم الإله - Kabarnos