Εὐχὴ εἰς τὸν φύλακα Ἄγγελον - Prayer to one's Guardian Angel - صلاة إلى الملاك الحارس

Guardian Angel with Boy Orthodox Icon » Mounted Orthodox Icons of ...Guardian Angel with Girl Orthodox Icon in 2020 | Orthodox icons ...


Άγιε Άγγελε,
أيها الملاك القديس

ο εφεστώς της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής,
الملازم نفسي الشقية والمصاحب حياتي الذليلة

μή εγκαταλίπης με τον αμαρτωλόν,
لا تهملني أنا الخاطئ

μηδέ αποστής απ’ εμού διά την ακρασίαν μου.
ولا تبتعد عنّي بسبب إسرافي

Μή δώης χώραν τω πονηρώ δαιμόνι
ولا تعط فرصة للشيطان الشرير

κατακυριεύσαι μου τη καταδυναστεία του θνητού τούτου σώματος
أن يسود باقتداره على جسدي هذا المائت

Κράτησον της αθλίας και παρειμένης χειρός μου,
بل امسك بيدي الشقية المسترخية

και οδήγησόν με εις οδόν σωτηρίας.
واهدني إلى طريق الخلاص

Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού,
نعم يا ملاك الله القديس

ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος,
الحافظ والساتر نفسي الشقية وجسدي

πάντα μοι συγχώρησον, όσα σοι έθλιψα πάσας τα ημέρας της ζωής μου,
سامحني بكل ما أحزنتك به جميع أيام حياتي

και εί τι ήμαρτον την σήμερον ημέραν.
ولئن كنت قد أخطأت في نهاري اليوم

Σκέπασόν με εν τη παρούση νυκτί
فكن أنت ساترا لي في هذه الليلة

και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου,
واحفظني من جميع حيل المعاند

ίνα μή εν τινι αμαρτήματι παροργίσω τον Θεόν.
لكي لا اسخط الله بخطيئة من الخطايا

Και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον,
وتشفع من أجلي إلى الرب

του επιστηρίξαι με εν τω φόβω Αυτού,
ليثبتني في خوفه

και άξιον αναδείξαι με δούλον της Αυτού αγαθότητος. Αμήν.
ويوضحني لخيريته عبدا مستحقا .آمين

Comments

Popular posts from this blog

Τα καθ΄ημέρα απολυτίκια (Τη Τετάρτη) - Daily Troparia (Wednesday) - (ابوليتيكيات لسائر ايام الأسبوع (الاربعاء

Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου(ΣΤΑΣΙΣ Β'') - خدمة مديح السيدة العذراء (البيت الثاني)

Ἐπὶ σοὶ Χαίρει, Κεχαριτωμένη, Πᾶσα ἡ κτίσις - إنّ البرايا بأسرها تفرحُ بكِ يا مُمتلئة نعمةً