Ψαλμός 120- Psalm 120 - المزمور المائة والعشرون

Greek orthodox byzantine icon of Prophet David (2 ...

Ο Προφητης Δαβιδ


Η
ρα τοὺς ὀφθαλμούς μου εἰς τὰ ὄρη

رفعت عيني إلى الجبال

ὅθεν ἥξει ἡ βοήθειά μου
من حيث يأتي عوني

ἡ βοήθειά μου παρὰ Κυρίου
معونتي من عند الرب

ττοῦ ποιήσαντος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν
الذي صنع السماء والأرض

μὴ δῴης εἰς σάλον τὸν πόδα σου
لا تعط رجلك للزلل

μηδὲ νυστάξῃ ὁ φυλάσσων σε
فما ينعس حافظك

ἰδοὺ οὐ νυστάξει οὐδὲ ὑπνώσει ὁ φυλάσσων τὸν ᾿Ισραήλ.
لا ينعس ولا ينام حارس إسرائيل

Κύριος φυλάξει σε
الرب يحفظك

Κύριος σκέπη σοι ἐπὶ χεῖρα δεξιάν σου
الرب ستر لك على يدك اليمين

ἡμέρας ὁ ἥλιος οὐ συγκαύσει σε
لا تحرقك الشمس بالنهار

οὐδὲ ἡ σελήνη τὴν νύκτα
ولا القمر بالليل

Κύριος φυλάξει σε ἀπὸ παντὸς κακοῦ
الرب يحفظك من كل سوء

φυλάξει τὴν ψυχήν σου ὁ Κύριος
الرب يحفظ نفسك

Κύριος φυλάξει τὴν εἴσοδόν σου καὶ τὴν ἔξοδόν σου 
الرب يحفظك بدخولك وخروجك

ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος.
من الان والى الدهر

Comments

Popular posts from this blog

Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε - All you that in Christ have been Baptized - انتم الذين بالمسيح اعتمدتم (Greek/Arabic/English)

Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου(ΣΤΑΣΙΣ Β'') - خدمة مديح السيدة العذراء (البيت الثاني)

Ἁγνὴ Παρθένε - O Virgin Pure - عذراءُ يا أم الإله - Kabarnos