Ἁγνὴ Παρθένε - O Virgin Pure - عذراءُ يا أم الإله - Kabarnos


This blogpost is for those out there who enjoy the Agni Parthene hymn performed by Kabarnos and wish to learn the lyrics as a way to learn some Greek or just to be able to sing along.
 Ἁγνὴ Παρθένε Δέσποινα, ἄχραντε Θεοτόκε,
(Agní Parthene Despina, akhrante Theotoke,)

افرحي يا عروسة لا عروس لها
(Efrahi ya arusan la arusa laha)

Παρθὲνε μὴτηρ ἄνασσα, πανένδροσέ τε πόκε. 
(Parthéne mítir anassa, panendrose te poke.)

Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε.
(Khaire nimfi animfefte.)

Ὑψηλοτέρα οὐρανῶν ἀκτίνων λαμπροτέρα,
(Ipsilotera ouranon, aktinon labrotera)

افرحي يا عروسة لا عروس لها
(Efrahi ya arusan la arusa laha)

Χαρὰ παρθενικῶν χορῶν ἀγγέλων ὑπερτέρα
(Khara parthenikon khoron, angelon ipertera)

Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε.
(Khaire nimfi animfefte.)

Ἐκλαμπροτέρα οὐρανῶν, φωτὸς καθαρωτέρα, 
(Eklabrotera ouranon fotos katharotera)

افرحي يا عروسة لا عروس لها
(Efrahi ya arusan la arusa laha)


Τῶν οὐρανίων στρατιῶν, πασῶν ἁγιωτέρα.
(Ton ouranion stratiyon pason agiotera)

Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε.
(Khaire nimfi animfefte.)

Μαρία ἀειπάρθενε κόσμου παντὸς Κυρία,
(María αεipαrthene kοsmοu pandos Kiria,)

افرحي يا عروسة لا عروس لها
(Efrahi ya arusan la arusa laha)

Ἄχραντε νύμφη πάναγνε, Δέσποινα Παναγία.
(Akhrante nimfi panagne, Despina Panagia,)

Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε.
(Khaire nimfi animfefte.)

Μαρία νύμφη ἄνασσα, χαρᾶς ἡμῶν αἰτία
(Maria nimfi anassa, kharas imon aitia)

افرحي يا عروسة لا عروس لها
(Efrahi ya arusan la arusa laha)

Κόρη σεμνή, Βασίλισσα, Μήτηρ ὑπεραγία. 
(Kori semní Vasílissa, Mítir iperagía,)

Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε.
(Khaire nimfi animfefte.)

Τιμιωτέρα Χερουβείμ, ὑπερενδοξοτέρα, 
(Timiotera Kherouveím, iperendoxotéra)

افرحي يا عروسة لا عروس لها
(Efrahi ya arusan la arusa laha)

Τῶν ἀσωμάτων Σεραφείμ, τῶν θρόνων ὑπερτέρα.
(Ton asomaton Serafeím, ton thronon ipertera)

Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε.
(Khaire nimfi animfefte.)

Σὲ ἱκετεύω Δέσποινα, σὲ νῦν ἐπικαλοῦμαι.
(Se iketevo Despina, se, nin, epikaloumai)

Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε.
(Khaire nimfi animfefte.)


Comments

Popular posts from this blog

Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε - All you that in Christ have been Baptized - انتم الذين بالمسيح اعتمدتم (Greek/Arabic/English)

Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου(ΣΤΑΣΙΣ Β'') - خدمة مديح السيدة العذراء (البيت الثاني)