Ἄξιον ἐστίν - It is Truly Meet - بواجب الاستئهال

Θεοτόκος (source: Yakoub Khoury)

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον
بواجب الاستئهال حقاً نُغبِّطُ والدةَ الإله

τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον
 الدّائمةَ الطّوبى البريئةَ من كلِّ العيوبِ 

καὶ μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν
أمَّ إلهِنا

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβεὶμ
يا مَنْ هي أكرمُ من الشاروبيمِ

καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ,
وأرفعُ مجداً بغير قياسٍ من السيرافيم

τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν,
يا من هي بغير فسادٍ ولدَتْ كلمةَ الله

τὴν ὄντως Θεοτόκον,
حقاً أنَّك والدةُ الإله

σὲ μεγαλύνομεν.
إيّاكِ نُعظِّم

Comments

  1. Before you dip a toe into the strategy charts and cheat sheets, it’s important to have the following tips nailed down first. This unbiased comparison website helps consumers select one of the best available playing merchandise matching their wants. We offer high quality advertising companies by that includes solely established manufacturers of licensed operators in our critiques. We obtain fee for advertising the manufacturers listed on this page. Please notice that although we endeavor to provide you with up-to-date info, we do not examine all operators available on the 카지노 사이트 market.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε - All you that in Christ have been Baptized - انتم الذين بالمسيح اعتمدتم (Greek/Arabic/English)

Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου(ΣΤΑΣΙΣ Β'') - خدمة مديح السيدة العذراء (البيت الثاني)

Ἁγνὴ Παρθένε - O Virgin Pure - عذراءُ يا أم الإله - Kabarnos