Ἄξιον ἐστίν - It is Truly Meet - بواجب الاستئهال

Θεοτόκος (source: Yakoub Khoury)

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον
بواجب الاستئهال حقاً نُغبِّطُ والدةَ الإله

τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον
 الدّائمةَ الطّوبى البريئةَ من كلِّ العيوبِ 

καὶ μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν
أمَّ إلهِنا

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβεὶμ
يا مَنْ هي أكرمُ من الشاروبيمِ

καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ,
وأرفعُ مجداً بغير قياسٍ من السيرافيم

τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν,
يا من هي بغير فسادٍ ولدَتْ كلمةَ الله

τὴν ὄντως Θεοτόκον,
حقاً أنَّك والدةُ الإله

σὲ μεγαλύνομεν.
إيّاكِ نُعظِّم

Comments

Popular posts from this blog

Τα καθ΄ημέρα απολυτίκια (Τη Τετάρτη) - Daily Troparia (Wednesday) - (ابوليتيكيات لسائر ايام الأسبوع (الاربعاء

Ἐπὶ σοὶ Χαίρει, Κεχαριτωμένη, Πᾶσα ἡ κτίσις - إنّ البرايا بأسرها تفرحُ بكِ يا مُمتلئة نعمةً

Θεοτόκε Παρθένε - يا والدة الإله العذراء