Εὐχὴ εὐχαριστήριος - A Prayer Of Thanksgiving - افشين شكر

Εὐχὴ εὐχαριστήριος
(Efkhi efkharistirios)
افشين شكر 
(Efsheen shukor)


Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώ σοι αγία Τριάς,
(Ek tou ipnou exanistamenos efkharisto si, agia Trias)
عند نهوضي من النوم أشكرك أيها الثالوث القدوس
(Enda nohudi men alnawm ashkuraka ayuha althaluth alkodus)

ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν
(Oti dia tin tollin sou agathotita kai makrothimian) 
لأنك لكثرة صلاحكَ وطول أناتكَ
(Le-anaka le-kathrat salaheka watoul anateka)

ουκ ωργίσθης εμοί τω ραθύμω και αμαρτωλώ
(Ouk orgisthis emi to rathimo kai amartolo)
لم تغضب عليَّ أنا الخاطئ الكسل
(Lam taghdab alayy ana alkhate' alkasel)

ουδέ συναπώλεσάς με ταις ανομίαις μου,
(Oude sinapolesas me tais anomiais mou)
ولا أهلكتني بآثامي
(Wa-la ahlaktani be-athami)

αλλ' εφιλανθρωπεύσω συνήθως,
(All efilanthropefso sinithos)
بل تعطفت علي كدأبك
(Bal ta'ataft alayy kada'bika)

και προς απόγνωσιν κείμενον ήγειράς με,
(Kai pros apognosin keimenon iyeiras me)
وأنهضتني أنا الطريح في اليأس
(Wa-anhadtani ana altareeh fi alya's)

εις το ορθρίσαι και δοξολογήσαι το κράτος σου.
(Eis to orthrisai kai doxoloyisai to kratos sou)
لأبكر الى تمجيد عزتك
(Le-obaker ela tamjeed ezateka)

Και νυν φώτισαν μου τα όμματα της διανοίας·
(Kai nin fotisan mou to ommata tis dianias)
 فالآن أنر عينيَّ عقلي
(Fal-aan aner aynay akli)

άνοιξόν μου το στόμα
(Anixon mou to stoma)
وافتح فمي
(Waftah fami)

 του μελετάν τα λόγιά σου
(Tou meletan ta logia sou)
لأهذَّ بأقوالك
(Le-ahthi be-akwalek)

καί συνιέναι τας εντολάς σου
(Kai sinienai tas entolas sou)
وأتفهم وصاياك
(Wa-atafaham wasayak)

και ποιείν το θέλημά σου
(Kai piein to thelima sou)
وأصنع مشيئتكَ
(Wa-asna mashi'atak)

και ψάλλειν σοι εν εξομολογήσει καρδίας
(Kai psalein si en exomoloyisei kardias)
وأرتل لك بإعتراف قلب
(Wa-oratel lake be-eteraf kalb)

και ανυμνείν το πανάγιον όνομά σου,
(Kai animnein to panagion onoma sou)
وأسبح اسمك الكلي قدسه
(Wa-osabeh esmak alkoliy kodsoh)

του Πατρός και του Υιού και του αγίου Πνεύματος,
(Tou Patros kai tou Iou kai tou Agio Pnevmatos)
أيها الآب والإبن والروح القدس
(Ayuha al-aab wal-eben walroh alkodus)

νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
(Nin kai aie kai eis tous aionas ton aionon. Amen)
الآن وكل أوان والى دهر الداهرين. آمين 
(Al-aan wakol awan wa-ela dahr aldahereen. Amen.)


Simple Greek-Arabic Dictionary:

ύπνου: النوم

εξανιστάμενος: نهوضي

ευχαριστώ (σοι): (أشكر(ك

αγία: القدوس

Τριάς: الثالوث

πολλήν: لكثرة

- (σου) αγαθότητα: (صلاح(كَ

μακροθυμίαν: [وطول أنات[كَ

ουκ: لم

ωργίσθης: تغضب

ραθύμωالكسل

αμαρτωλώ: الخاطئ

ουδέ: لا

συναπώλεσάς (με):  (أهلكتن(ي

ανομίαις (μου): آثامي

αλλ': بل

εφιλανθρωπεύσω: تعطفت

απόγνωσιν: اليأس

κείμενον: الطريح

ήγειράς (με): (أنهضت(ني

ορθρίσαι: أبكر

δοξολογήσαι: تمجيد

κράτος (σου): (عزت(ك

νυν: الآن

φώτισαν: أنر

όμματα: عينيَّ

διανοίας: [عقل[ي

άνοιξόν: افتح

στόμα: [فم[ي

μελετάν: أهذَّ

λόγιά (σου): (أقوال(ك

ποιείν: أصنع

θέλημά (σου): (مشيئت(كَ

συνιέναι: أتفهم

εντολάς (σου): (وصايا(ك

ψάλλειν: أرتل

εξομολογήσει: إعتراف

καρδίας: قلب

ανυμνείν: أسبح

πανάγιον: الكلي قدسه

όνομά σου: (اسم(ك

Πατρός: الآب

Υιού: الإبن

αγίου Πνεύματος: الروح القدس

αεί: كل أوان

αιώνας: دهر

Comments

Popular posts from this blog

Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε - All you that in Christ have been Baptized - انتم الذين بالمسيح اعتمدتم (Greek/Arabic/English)

Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου(ΣΤΑΣΙΣ Β'') - خدمة مديح السيدة العذراء (البيت الثاني)

Τῇ υπέρμαχο - إني مدينتك يا والدة الإله - Greek/Arabic Lyrics