Εξεγερθέντες του ύπνου - Arising from Sleep - عند نهوضنا من النوم


Εξεγερθέντες του ύπνου
(Exeyerthentes tou ipnou)
عند نهوضنا من النوم
(Enda nohodina men alnawm)Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτομέν Σοι, Αγαθέ, 
(Exeyerthentes tou ipnou prospiptomen si, Agathe)
عند نهوضنا من النوم نجثو لك أيها [القويُّ] الصالح
(Enda nohodina men alnawm najthou laka ayuha alkawey alsaleh)

και τον Αγγέλων τον ύμνον βοώμεν Σοι, Δυνατέ.
(Kai ton angelon ton imnon voumen si, [dinate])
 ونهتف إليك بتسبحة الملائكة
(Wanahtef elayk betasbeht almala'eka)

Αγιος, Αγιος, Αγιος ει ο Θεός,
(Agios, agios, agios ei o Theos)
قدوسٌ قدوسٌ قدوسٌ أنت يا الله
(Kodus, kodus, kodus anta ya allah)

δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς
(Dia tis Theotokou eleison imas)
بشفاعة والدة الإله إرحمنا
(Beshafa'et waledat alelah erhamna)

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
(Doxa Patri kai Iou kai Agio Pnevmati)
المجدُ للآب والإبن والروح القدس
(Almajd lelaab waleben walroh al kodus)

Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με, Κύριε,
(Tis klinis kai tou ipnou exeyeiras me, Kirie)
لقد أنهضتني يارب من سرير نومي
(Lakad anhadtani yarab men sareer nawmi)

τον νουν μου φώτισον, και την καρδίαν
(Ton noun mou fotison, kai tin kardian)
 فأنر عقلي وقلبي
(Fa-aner, aakli wakalbi)

και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνείν Σε, Αγία Τριάς.
(Kai ta kheili mou anixon, eis to imnein Se, Agia Trias)
وافتح شفتي لأسبحك أيها الثالوث القدوس هاتفاً
(Wa-eftah shafatay le-osabehaka ayuha althaluth alkodus hatefan)

Αγιος, Αγιος, Αγιος ει ο Θεός,
(Agios, agios, agios ei o Theos)
قدوسٌ قدوسٌ قدوسٌ أنت يا الله
(Kodus, kodus, kodus anta ya allah)

δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς
(Dia tis Theotokou eleison imas)
بشفاعة والدة الإله إرحمنا
(Beshafa'et waledat alelah erhamna)

Και νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Kai nin, kai aei, kai eis tous aionas ton aionon, Amen)
الآن وكل أوانٍ وإلى دهر الداهرين آمين
(Al-aan wa kol awan wa ela dahr el adhering amen)

Αθρόον ο Κριτής επελεύσεται,
(Athroon o Kritis epelefsetai)
سيوافي القاضي على حين غفلة
(Sayuwafi al-kadi ala hin ghafla)

και εκάστου αι πράξεις γυμνωθήσονται
(Kai ekastou ai praxeis yimnothisontai)
وتجرد أعمال كل إنسانٍ
(Watujarad a'mal kol ensan)

Αλλά φόβω κράξομεν εν τω μέσω της νυκτός.
(Alla fovo kraxomen en to meso tis niktos)
فالنصرخنَّ في نصف الليل عن خشية هاتفين
(Fal-nasrokhana fe nesf al-layl aan kheshya hatifeen)

Αγιος, Αγιος, Αγιος ει ο Θεός,
(Agios, agios, agios ei o Theos)
قدوسٌ قدوسٌ قدوسٌ أنت يا الله
(Kodus, kodus, kodus anta ya allah)

δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς
(Dia tis Theotokou eleison imas)
بشفاعة والدة الإله إرحمنا
(Beshafa'et waledat alelah erhamna)
Simple Greek-Arabic Dictionary:

- Εξεγερθέντες: نهوضنا

ύπνου: النوم

προσπίπτομέν: نجثو

Αγαθέ: الصالح

Αγγέλων: الملائكة

ύμνον: تسبحة

βοώμεν: نهتف

Δυνατέ: القويُّ

Αγιος: قدوسٌ

Θεός: الله

Θεοτόκου: والدة الإله

ελέησον (ημάς): (إرحم(نا

Δόξα: المجدُ

Πατρί: للآب

Υιώ: الإبن

Πνεύματι: الروح

κλίνης: سرير

Κύριε: رب

νουν: عقلي

φώτισον: أنر

καρδίαν: قلبي

χείλη (μου):( شفت(ي

άνοιξον: افتح

νυν: الآن

αεί: كل أوانٍ

αιώνας: دهر

Αθρόον: حين غفلة

Κριτής: القاضي

επελεύσεται: سيوافي

εκάστου: كل إنسانٍ (meaning "separately" here)

πράξεις: أعمال

γυμνωθήσονται: تجرد

φόβω: خشية

κράξομεν: فالنصرخنَّ

μέσω: نصف

νυκτός: الليل


Comments

Popular posts from this blog

Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε - All you that in Christ have been Baptized - انتم الذين بالمسيح اعتمدتم (Greek/Arabic/English)

Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου(ΣΤΑΣΙΣ Β'') - خدمة مديح السيدة العذراء (البيت الثاني)

Ἁγνὴ Παρθένε - O Virgin Pure - عذراءُ يا أم الإله - Kabarnos