Εὐχὴ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου - Prayer of Saint Basil the Great - افشين للقديس باسيليوس الكبير

Μέγας Βασίλειος

Before you start, you should know that I personally find this as not a literal translation of the Greek version of the prayer, from what I could collect from the Arabic resources. And you might find some words that were added/removed in the Arabic version.

Σὲ εὐλογοῦμεν, Ὕψιστε Θεὲ καὶ Κύριε τοῦ ἐλέους,
أيها الرب الأعلى واله الرحمه

τὸν ποιοῦντα ἀεὶ μεθ' ἡμῶν μεγάλα τε καὶ ἀνεξιχνίαστα,
انت الذي تعمل معنا باستمرار الاشياء العظيمة والتي لا يمكن الوصول اليها

ἔνδοξά τε καὶ ἐξαίσια, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός·
المدهشه والفاخرة والعديدة

τὸν παρασχόντα ἡμῖν τὸν ὕπνον εἰς ἀνάπαυσιν τῆς ἀσθενείας ἡμῶν
نمجدك يا من اعطيتنا النوم لنريح طبيعتنا الضعيفه

καὶ ἄνεσιν τῶν κόπων τῆς πολυμόχθου σαρκός.
ونزيل اثر العمل على اجسادنا المتعبة

Εὐχαριστοῦμέν Σοι,
نشكرك 

ὅτι οὐ συναπώλεσας ἡμᾶς ταῖς ἀνομίαις ἡμῶν,
ياصاحب اعظم الرحمه] لأنك لم تحطمنا مع خطايانا]

ἀλλ' ἐφιλανθρωπεύσω συνήθως,
ولكنك كثيراً ماتبدى حبك ابني البشر

καὶ πρὸς ἀπόγνωσιν κειμένους ἡμᾶς ἤγειρας,
بالرغم من اننا كنا غارقين في خيبة الامل

εἰς τὸ δοξολογῆσαι τὸ κράτος Σου
فاقمتنا [ظلمة الفجر] لنمجدك

∆ιὸ δυσωποῦμεν τὴν ἀνείκαστόν Σου ἀγαθότητα,
نحن نتضرع إلى عظمتك الغير مدركه

φώτισον ἡμῶν τοὺς τῆς διανοίας ὀφθαλμούς,
كي تنير عيون مداركنا

καὶ τὸν νοῦν ἡμῶν ἐκ τοῦ βαρέος ὕπνου τῆς ραθυμίας ἀνάστησον.
وترفع عقولنا من عمق النوم فى الكسل

Ἄνοιξον ἡμῶν τὸ στόμα καὶ πλήρωσον αὐτὸ τῆς Σῆς αἰνέσεως,
افتح افواهنا واملاها بتمجيدك

ὅπως ἂν δυνηθῶμεν ἀπερισπάστως ᾄδειν τε καί ψάλλειν
حتى نكون قادرين ان نرنم ونرتل دون تشتت في الفكر

καὶ ἐξομολογεῖσθαί Σοι, τῷ ἐν πᾶσι καὶ ὑπὸ πάντων δοξαζομένῳ Θεῷ,
ونسبحك ايها الرب المعظم فى كل شيء

τῷ ἀνάρχῳ Πατρί,
الآب الابدي

σὺν τῷ μονογενεῖ Σου Υἱῷ,
مع ابنك الوحيد

καὶ τῷ [παν]αγίῳ [καὶ ἀγαθῷ] καὶ ζωοποιῷ Σου Πνεύματι,
والروح القدس المحي

νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
الان وكل اوان والى دهر الداهرين امين


Comments

Popular posts from this blog

Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε - All you that in Christ have been Baptized - انتم الذين بالمسيح اعتمدتم (Greek/Arabic/English)

Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου(ΣΤΑΣΙΣ Β'') - خدمة مديح السيدة العذراء (البيت الثاني)

Ἁγνὴ Παρθένε - O Virgin Pure - عذراءُ يا أم الإله - Kabarnos