Τα καθ΄ημέρα απολυτίκια (Τὴ Πέμπτη) - Daily Troparia (Thursday) - (ابوليتيكيات لسائر ايام الأسبوع (الخميس

Τα καθ΄ημέρα απολυτίκια (Τὴ Πέμπτη) 
(Ta kath imara apolitikiya (Ti Pebti))
(ابوليتيكيات لسائر ايام الأسبوع (الخميس
(Abolotikiyat le-sa'er ayam al osboo' (al-khamis))

Οι Άγιοι Απόστολοι και η αποστολή τους | poimin.gr
Σύναξη των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων

Ἀπόστολοι ἅγιοι,
(Apostoli agii)
أيها الرسل القديسون
(Ayuha al-rosol al-kedisoon)

πρεσβεύσατε τῷ ἐλεήμονι Θεῶ, 
(Presvefsate to eleimoni Theo)
تشفعوا الى الإله الرحيم
(Tashaffa'u ela al-elah al-raheem)

ἴνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχη ταὶς ψυχαὶς ἠμῶν.
(Ina ptaismaton afesin, paraskhi tais psikhais imon)
أنه يمنح غفران الزلات لنفوسنا
(Annaho yamnah ghofran al-zallat lenofusina)


'Ἕτερον
(Eteron)
أخرى
(Okhra)


Δόξα...
(Doxa...)
المجد للآب... 
(Al-majd lel-aab...)

Κανόνα πίστεως, καὶ εἰκόνα πραότητας, ἐγκρατείας διδάσκαλον, ἀνέδειξε σὲ τὴ ποίμνη σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια•
(Kanona pisteos, kai eikona praotitas, engkrateias didaskalon, anedeixi se ti pimni sou, ii ton pragmaton alitheia)
لقد أظهرتك حقيقة الأحوال لرعيتك دستورا للإيمان وتمثالا للوداعة ومعلما للإمساك 
(Lakad ath-haratk hakeekat al-ahwal le-ra'eyatak dostooran lel-iman wa-temthalan lel-wada'a wa-mo'aleman lel-emsak)

διὰ τοῦτο ἐκτήσω, τὴ ταπείνωσει τὰ ὑψηλά, τὴ πτωχεία τὰ πλούσια, πάτερ ἱεράρχα Νικόλαε• 
(Dia touto ektiso, ti tapeinosei ta ipsila, ti ptokheia ta plousia, pater ierarkha Nikolae)
أيها الأب البار نيقولاوس. فلذلك إقتنيت بالتواضع الرفعة وأحرزت بالفقر الغنى
(Ayuha al-aab al-bar nikolawos. Fa-lithalek ektanayt bel-tawado' al-ref'a wa-ahrazt bel-fokr al-ghena)

πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τᾶς ψυχᾶς ἠμῶν.
(Presveve Khristo to Theo, sothinai tas psikhas imon.)
فتشفع الى المسيح الإله في خلاص نفوسنا.
(Fa-tashafa' ela al-maseeh al-elah fe khalas nofusina)


Καὶ νῦν... Θεοτοκίον                                        

(Kai nin... Theotokion)

لوالدة الإله. الان وكل اوان...

(Le-waledat al-elah. Al-aan wa-kol awan)Τὸν Λόγον τοῦ Πατρός, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν, ἐκ σοῦ σαρκωθέντα ἔγνωμεν
(Ton Logon tou Patros, Khriston ton Theon imon ek sou sarkothenta egnomen)
لقد علمنا أن كلمة الآب المسيح الهنا منك تجسد
(Lakad alemna anna kalemat al-aab al-maseeh elahena menki tajassad)

Θεοτόκε Παρθένε
(Theotoke Parthene)
يا والدة الإله العذراء
(Ya waledat al-elah al-athra')

μόνη ἁγνή
(Moni agni)
يا من هي وحدها نقية
(Ya man heya wahdaha nakeya)

μόνη εὐλογημένη
(Moni evloyimeni)
ووحدها مباركة
(Wa-wahdeha mobaraka)

διὸ ἀπαύστως σέ, ἀνυμνοῦντες μεγαλύνομεν
(Dio apafstos se, animnountes megalinomen)
فلذلك لا ننفك نعظمك بالتسبيح 
(Fa-lethalek la nanfak no'athemek bel-tasbeeh)- Simple Greek-Arabic Dictionary:

Ἀπόστολοι: الرسل

ἅγιοι: القديسون

πρεσβεύσατε: تشفعوا

ἐλεήμονι: الرحيم

Θεῶ: الإله

πταισμάτων: الزلات

ἄφεσιν: غفران

παράσχη: يمنح

ψυχαὶς (ἠμῶν): (نفوس(نا

- Ἕτερον: أخرى

- Δόξα: المجد

Κανόνα: دستورا

πίστεως: للإيمان

εἰκόνα: تمثالا

πραότητας: للوداعة

ἐγκρατείας: للإمساك

διδάσκαλον: معلما

ἀνέδειξε (σὲ): (أظهرت(ك

ποίμνη (σου): (رعيت(ك

πραγμάτων: الأحوال

ἀλήθεια: حقيقة

ἐκτήσω: إقتنيت

ταπείνωσει: التواضع

ὑψηλά: الرفعة

πτωχεία: الفقر

πλούσια: الغنى

πάτερ: الأب

ἱεράρχα: البار

Νικόλαε: نيقولاوس

Χριστῷ: المسيح

σωθῆναι: خلاص

- νῦν: الان

- Θεοτοκίον: لوالدة الإله

- Λόγον: كلمة

- σαρκωθέντα: تجسد

- ἔγνωμεν: علمنا

- Παρθένε: العذراء

- μόνη: وحدها

- ἁγνή: نقية

- εὐλογημένη: مباركة

- (ἀ)παύστως: لا) ننفك)

ἀνυμνοῦντες:  بالتسبيح

μεγαλύνομεν: نعظمك


Comments

Popular posts from this blog

Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε - All you that in Christ have been Baptized - انتم الذين بالمسيح اعتمدتم (Greek/Arabic/English)

Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου(ΣΤΑΣΙΣ Β'') - خدمة مديح السيدة العذراء (البيت الثاني)

Ἁγνὴ Παρθένε - O Virgin Pure - عذراءُ يا أم الإله - Kabarnos