Τα καθ΄ημέρα απολυτίκια (Τη Τρίτη) - Daily Troparia (Tuesday) - (ابوليتيكيات لسائر ايام الأسبوع (الثلاثاء

Τα καθ΄ημέρα απολυτίκια (Τη Τρίτη) 
(Ta kath imara apolitikiya (Ti Triti))
(ابوليتيكيات لسائر ايام الأسبوع (الثلاثاء
(Abolotikiyat le-sa'er ayam al osboo' (al-thulatha'))


Μνήμη δικαίου μετ΄ εγκωμίων…Τίμιος Πρόδρομος – Ψήγματα Ορθοδοξίας
Ιωάννης ο Βαπτίζων/Ιωάννης ο Πρόδρομος


Μνήμη δικαίου μετ' ἐγκωμίων, 
(Mnimi dikaiou met' engkomion)
إن ذكر الصديق بالمديح
(Enna thekr al-sadeek bel-madeeh)

σοὶ δὲ ἀρκέσει ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου Πρόδρομε•
(Si de arkesei i martiria tou Kiriou Prodromeh)
فأنت أيها السابق تكفيك شهادة الرب
(Fa-anta ayuha al-sabek takfik shehadat al-rabb)

ἀνεδείχθης γὰρ ὄντως καὶ προφητῶν σεβασμιώτερος,
(Anedeikhthis yar ontos kai profiton sevasmioteros)
فأنك ظهرت في الحقيقة أشرف كل الأنبياء
(Fa-enakka thahart fe al-hakika ashraf kol al-anbeya')

ὅτι καὶ ἐν ρείθροις βαπτίσαι κατηξιώθης τὸν κηρυττόμενον• 
(Oti kai en reithris vaptisai katixiothis ton kirittomenon)
اذ أستحققت أن تعمّد في المجرى الذي كرزوا هم به
(Etha estahkakt ann to'aamed fe al-majra al-lathi karrazou hom beh)

ὅθεν τῆς ἀληθείας ὑπεραθλήσας,
(Othen tis alitheias iperathlisas)
ومن ثم ناضلت عن الحق
(Wa-men thomma nadelta aan al-hak)

χαίρων εὐηγγελίσω καὶ τοὶς ἐν ἅδῃ,
(Kharon efinjeliso kai tis en adi)
وبشرت مسرورا الذين في الجحيم
(Wa-bashart masrooran al-latheen fe al-jaheem)

Θεὸν φανερωθέντα ἐν σαρκί,
(Theon fanerothenta en sarki)
بظهور الاله متجسدا
(Be-thohour al-elah motajsedan)

τὸν αἴροντα τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου,
(Ton aironta tin amartian tou kosmou)
يرفع خطيئة العالم
(Yarfa' khati'at al-aalam)

καὶ παρέχοντα ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.
(Kai parekhonta imin to mega eleos)
ويمنحنا عظيم الرحمة
(Wa-yamnahna aatheem alrahma)

Θεοτοκίον. Δόξα...
(Theotokion. Doxa...)
المجد للآب... الان وكل اوان......لوالدة الاله
(Le-waledat al-elah. Al-majd lel-aab... Al-aan wa-kol awan)

Θείας γεγόναμεν κοινωνοὶ φύσεως,
(Theias yegonamen kimono fiseos)
لقد شاركنا بك الطبيعة الإلهية
(Lakad Sharakna beka al-tabee'a al-elaheya)

διὰ σοῦ Θεοτόκε ἀειπάρθενε∙
(Dia sou Theotoke aeiparthene)
يا دائمة البتولية
(Ya da'ema al-batooleye)

Θεὸν γὰρ ἡμῖν σεσαρκωμένον τέτοκας∙ 
(Theon yar imin sesarkomenon tetokas)
لانك ولدت الأله متجسدا
(Le-anaki waladti al-elah motajasedan)

διὸ κατὰ χρέος σε πάντες, εὐσεβῶς μεγαλύνομεν.
(Dio kata khreos se pantes, efsevos megalinomen)
فبحق واجب نعظمك كلنا عن حسن العبادة.
(Fa-behak wajeb no'athemok kolona aan hosn al-eebada)


- Simple Greek-Arabic Dictionary:

Μνήμη: ذكر

δικαίου: الصديق

ἐγκωμίων: المديح

ἀρκέσει: [تكفي[ك

μαρτυρία: شهادة

Κυρίου: الرب

Πρόδρομε: أيها السابق

ἀνεδείχθης: ظهرت

ὄντως: في الحقيقة

προφητῶν: الأنبياء

σεβασμιώτερος: أشرف

ρείθροις: المجرى

βαπτίσαι: تعمّد

κατηξιώθης: أستحققت

κηρυττόμενον: كرزوا

ὅθεν: من ثم

ἀληθείας: الحق

ὑπεραθλήσας: ناضلت

χαίρων: مسرورا

εὐηγγελίσω: بشرت

ἅδῃ: الجحيم

Θεὸν: الاله

φανερωθέντα: بظهور

σαρκί: متجسدا

αἴροντα: يرفع

ἁμαρτίαν: خطيئة

κόσμου: العالم

παρέχοντα ἠμὶνيمنحنا

μέγα: عظيم

ἔλεος: الرحمة

- Θεοτοκίον: لوالدة الاله

Δόξα: المجد

- κοινωνοὶ: شاركنا

- φύσεως: الطبيعة

- ἀειπάρθενε: دائمة البتولية

γὰρ: [لان[ك

σεσαρκωμένον: متجسدا

- τέτοκας: ولدت

- χρέος: واجب

- πάντες: كلنا

- εὐσεβῶς: عن حسن العبادة

- μεγαλύνομεν: نعظمك

Comments

Popular posts from this blog

Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε - All you that in Christ have been Baptized - انتم الذين بالمسيح اعتمدتم (Greek/Arabic/English)

Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου(ΣΤΑΣΙΣ Β'') - خدمة مديح السيدة العذراء (البيت الثاني)

Ἁγνὴ Παρθένε - O Virgin Pure - عذراءُ يا أم الإله - Kabarnos