Τα καθ΄ημέρα απολυτίκια (Τὴ Δευτέρα) - Daily Troparia (Monday) - (ابوليتيكيات لسائر ايام الأسبوع (الاثنين

Τα καθ΄ημέρα απολυτίκια (Τὴ Δευτέρα)
(Ta kath imera apolitikia (Ti Deftera))
(ابوليتيكيات لسائر ايام الأسبوع (الاثنين
(Abolitikiyat le-sa'er ayam al-osboo' (al-ethnayn))

Ῥωμαίϊκο Ὁδοιπορικό: Σύναξις Ἀρχαγγέλων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ ...

Τῶν οὐρανίων στρατιῶν ἀρχιστράτηγοι, δυσωποῦμεν ὑμᾶς ἠμεῖς οἱ ἀνάξιοι,
(Ton ouranion stratyon arkhistratigi, disopoumen imas imeis i anaxioi)
إننا نبتهل إليكما نحن الغير المستحقين يا زعيمي الجنود السماوية
(Ennana nabtahel elaykom al-ghayr mostahekin ya za'imi al-jonud alsamaweyeh)

ἴνα ταὶς ὑμῶν δεήσεσι τειχίσητε ἠμᾶς, 
(Ina tais imon deisesi teikhisite imas)
طالبين إنكما بتضرعاتكما تشملانا
(Talebeen ennakoma bi-tedara'tikom tashmalana)

σκέπη τῶν πτερύγων, τῆς αὔλου ὑμῶν δόξης,
(Skepi ton pterigon, tis aflou imon doxis)
بستر جناحي مجدكما الغير الهيولي
(Bi-setr janahi majdakoma al-ghayr al-hayoli)

φρουροῦντες ἠμᾶς προσπίπτοντας, ἐκτενῶς καὶ βοώντας• 
(Frourountes imas prospiptontas, ektenos kai vountas)
وتحفظانا مصونين. فإننا لا ننفك جاثين لكما. وهاتفين
(Wa-tahfothana masnooneen. Fa-ennana la nanfaku jatheen lakoma. Wa-hatefeen

ἐκ τῶν κινδύνων λυτρώσασθε ἠμᾶς ὡς ταξιάρχαι τῶν ἄνω δυνάμεων.
(Ek ton kindinon litrosasthe imas os taxiarkhai ton ano dinameon)
نجيانا من الخطوب. بما أنكما رئيسا صافات القوات العلوية.
(Najiyana men al-khotoob. Bi-ma annakoma ra'isa safat al-kuwat al-olweya)

Θεοτοκίον. Δόξα...
(Theotokion. Doxa...)
المجد للآب... الان وكل اوان......لوالدة الاله
(Le-waledat al-elah... al-majd lel-aab... al-aan wa-kol awan)

Τή ανατραφείση εν τώ ναώ,
(Ti anatrafeisi en to nao)
إن رئيس الملائكة جبرائيل أهدى من السماء التحية والسلام للمتربية في الهيكل
(Enna ra'is al-mala'eka jebra'eel ahda men al-samaa' al-taheya wal-salam lel-motarabeye fi al-haykal)

εις τά Άγια τών Αγίων,
(Eis ta Agia ton Agion)
في قدس الأقداس
(Fe kods al-akdas)

τή περιβεβλημένη τήν πίστιν καί τήν σοφίαν,
(Ti perivevlimeni tin pistin kai tin sofian)
المتوشحة بالإيمان والحكمة
(Al-motawasheha bel-iman wal-hekma)

καί τήν άμεμπτον παρθενίαν,
(Kai tin amebton parthenian)
والبكارة غير المتناهية
(Wal-bekara grayer al-mutanaheya)

ο Αρχιστράτηγος Γαβριήλ, προσέφερεν ουρανόθεν τόν ασπασμόν, καί τό Χαίρε, 
(O Arkhistratigos Gavriil, proseferen ouranothen ton aspasmon, kai to Khaire)
[إن رئيس الملائكة جبرائيل أهدى من السماء التحية والسلام]
([Enna ra'is al-mala'eka jebra'eel ahda men al-samaa' al-taheya wal-salam])

Χαίρε Ευλογημένη, χαίρε δεδοξασμένη, ο Κύριος μετά σού.
(Khaire Eflogimeni, khaire dedoxasmeni, o Kirios meta sou)
السلام عليك يا ممجدة. الرب معك.
(Al-salam aalayki ya momajada. Al-rabbo ma'aki)


Simple Greek-Arabic Dictionary:

οὐρανίων: السماوية

στρατιῶν: الجنود

ἀρχιστράτηγοι: زعيمي

δυσωποῦμεν: نبتهل

ἀνάξιοι: الغير المستحقين

- (ὑμῶν) δεήσεσι: (طالب(ين

τειχίσητε (ἠμᾶς): (تشمل(انا

σκέπη: ستر

πτερύγων: جناحي

αὔλου: الغير الهيولي

δόξης: [مجدك[ما

φρουροῦντες (ἠμᾶς): (تحفظ(انا

προσπίπτοντας: مصونين

ἐκτενῶς: جاثين

βοώντας: هاتفين

κινδύνων: الخطوب

λυτρώσασθε (ἠμᾶς): (نجيا(نا

ταξιάρχαι: رئيسا صافات

ἄνω: العلوية

δυνάμεων: القوات

- Θεοτοκίον: لوالدة الاله

- Δόξα: المجد

- ανατραφείση: للمتربية

- ναώ: الهيكل

- Άγια: قدس

- περιβεβλημένη: المتوشحة

- πίστιν: الإيمان

- σοφίαν: الحكمة

- άμεμπτον: غير المتناهية

- παρθενίαν: البكارة

- Αρχιστράτηγος: رئيس الملائكة

- Γαβριήλ: جبرائيل

- προσέφερεν: أهدى

- ασπασμόν: التحية

- Χαίρε: السلام

- δεδοξασμένη: ممجدة

- μετά (σού): (الرب (معك


Comments

Popular posts from this blog

Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε - All you that in Christ have been Baptized - انتم الذين بالمسيح اعتمدتم (Greek/Arabic/English)

Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου(ΣΤΑΣΙΣ Β'') - خدمة مديح السيدة العذراء (البيت الثاني)

Ἁγνὴ Παρθένε - O Virgin Pure - عذراءُ يا أم الإله - Kabarnos