Τα καθ΄ημέρα απολυτίκια (Τῷ Σαββάτῳ) - Daily Troparia (Saturday) - (ابوليتيكيات لسائر ايام الأسبوع (السبت

Τα καθ΄ημέρα απολυτίκια (Τῷ Σαββάτῳ)
(Ta kath imera apolitkia (To Savvato))
(ابوليتيكيات لسائر ايام الأسبوع (السبت
(Abolitikiat le-sa'er ayam alosboo' (alsabt))
Ἀπόστολοι Μάρτυρες, καὶ Προφῆται, Ἱεράρχαι, Ὅσιοι καὶ Δίκαιοι,
(Apostoli Martires, kai Profitai, Ierarkhai, Osioi kai Dikaioi)
إن كان لكم عند المخلص دالة أيها الرسل والشهداء والأنبياء ورؤساء الكهنة والأبرار والصديقون
(En kan lakom end almokhales dalla ayuha alrosol wal-shohada' wal-anbeya' wal-ro'asa' alkahana wal-abrar wal-sedikin)

οἱ καλῶς τὸν ἀγῶνα τελέσαντες, καὶ τὴν Πίστιν τηρήσαντες
(I kalos ton agona telesantes, kai tin Pistin pirisantes)
الذين أتموا الشوط حسنا وحفظوا الإيمان
(Al-latheen atammo alshawt hasanan wa-hafetho al-iman)

παρρησίαν ἔχοντες πρὸς τὸν Σωτῆρα
(Parrisian ekhontes pros ton Sotira)
[إن كان لكم عند المخلص دالة]
([En kan lakom end almokhales dalla])

ὑπὲρ ἡμῶν αὐτὸν ὡς ἀγαθὸν ἱκετεύσατε, σωθῆναι δεόμεθα τὰς ψυχὰς ἡμῶν
(Iper imo aftos os agathon iketfsate, sothinai deometha tas psikhas imon)
نطلب إليكم أن تبتهلوا إليه في خلاص نفوسنا بما أنه صالح
(Natlob elaykom ann tabtahelo elayh fe koalas nufusina bema annahu saleh)


 Δόξα... Νεκρώσιμον

(Doxa... Nekrosimon)

ذكصا الأموات. المجد للآب...

(Theksa lel-amwat. Almajd lel-abb)


Μνήσθητι Κύριε, ὡς ἀγαθὸς τῶν δούλων σου
(Mnisthiti Kirie, os agathos ton doblón sou)
لصلاحك يا رب أذكر عبيدك
(Le-salaheka ya rab othkor aabeedak)

καὶ ὅσα ἐν βίῳ ἥμαρτον συγχώρησον
(Kai osa en vio imarton singkhorison)
وأغفر لهم كل ما أقترفوه في الحياة من الخطايا
(Wa-aghfer lahom kol ma ektarafooh fe al-haya men al-khataya)

οὐδεὶς γὰρ ἀναμάρτητος εἰ μὴ Σὺ
(Oudeis yar anamartitos ei me Si)
لأنه ليس أحد منزها عن الخطيئة سواك
(Le-annaho laysa ahad monnazah aan al-khati'a sewak)

 ὁ δυνάμενος, καὶ τοῖς  μεταστᾶσι δοῦναι τήν ἀνάπαυσιν
(o dinamenos, kai tis metastasi dounai tin anapafsin)
يا من في أمكانه أن يمنح أيضا المنتقلين الراحة
(Ya man fe emkanehi ann yamnah aydan almontaklin al-raha)


Καὶ νῦν... Θεοτοκίον

(Kai nin... Theotokion)

لوالدة الإله. الان وكل اوان...

(Le waledat al-elah. Al-ann wa-kol awan )


Μήτηρ ἁγία ἡ τοῦ ἀφράστου φωτός, Ἀγγελικοῖς σε ὕμνοις τιμῶντες εὐσεβῶς μεγαλύνομεν
(Mitir agia i tou afrastou fotos, Angelikis se imnis timontes efsevos megalinomen)
إننا بتسابيح ملائكية نكرمك يا أم النور الذي لا يعبر عنه القديسة وبحسن عبادة نعظمك
(Ennana be-tasabeeh malake'eya nokremok ya umm al-nur al-lathi la yo'aber annho al-keddisa wa-behosn eebada no'athemok)
Simple Greek-Arabic Dictionary:

Ἀπόστολοι: الرسل

Μάρτυρες: الشهداء

Προφῆται: الأنبياء

Ἱεράρχαι: رؤساء الكهنة

Ὅσιοι: الأبرار

Δίκαιοι: الصديقون

καλῶς: حسنا

ἀγῶνα: الشوط

τελέσαντες: أتموا

Πίστιν: الإيمان

τηρήσαντες: حفظوا

παρρησίαν: دالة

ἔχοντες: لكم

Σωτῆρα: المخلص

ἀγαθὸν: صالح

ἱκετεύσατε: تبتهلوا

σωθῆναι: خلاص

ψυχὰς (ἡμῶν): (نفوس(نا

Δόξα: المجد

Νεκρώσιμον: الأموات

Μνήσθητι: أذكر

Κύριε: رب

δούλων: عبيدك

ὅσα: كل

βίῳ: الحياة

ἥμαρτον: الخطايا

συγχώρησον: أغفر

οὐδεὶς: ليس

γὰρ: لأنه

ἀναμάρτητος: منزها عن الخطيئة

δυνάμενος: في أمكانه

μεταστᾶσι: المنتقلين

δοῦναι: يمنح

ἀνάπαυσιν: الراحة

Θεοτοκίον: لوالدة الإله

νῦν: الان

Μήτηρ: أم

ἁγία: القديسة

ἀφράστου:  لا يعبر عنه

φωτός: النور

Ἀγγελικοῖς: ملائكية

ὕμνοις: تسابيح

τιμῶντες: [نكرم[ك

εὐσεβῶς: بحسن عبادة

μεγαλύνομεν:  [نعظم[ك


Comments

Popular posts from this blog

Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε - All you that in Christ have been Baptized - انتم الذين بالمسيح اعتمدتم (Greek/Arabic/English)

Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου(ΣΤΑΣΙΣ Β'') - خدمة مديح السيدة العذراء (البيت الثاني)

Ἁγνὴ Παρθένε - O Virgin Pure - عذراءُ يا أم الإله - Kabarnos