Τα καθ΄ημέρα απολυτίκια (Τη Παρασκευὴ) - Daily Troparia (Friday) - (ابوليتيكيات لسائر ايام الأسبوع (الجمعة

Τα καθ΄ημέρα απολυτίκια (Τὴ Παρασκευὴ) 
(Ta kath imara apolitikiya (Ti Paraskevi))
(ابوليتيكيات لسائر ايام الأسبوع (الجمعة
(Abolotikiyat le-sa'er ayam al osboo' (al-jomo'a))

Του Σταυρού: Τι γιορτάζουμε και γιατί - Η θαυματοποιός δύναμή του ...
Η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού

Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου,
(Soson Kirie ton laon sou) 
خلص يا رب شعبك
(Khales ya rab sha'bak)

καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου,
(Kai eflogyson tin klironomian sou)
وبارك ميراثك
(Wa-barek mirathak)

νίκας τοὶς βασιλεύσι, κατὰ βαρβάρων δωρούμενος,
(Nikas tis vasilefsi, kata varvaron doroumenos)
وامنح ملوكنا المؤمنين الغلبة على البربر
(Wa-emnah molukina al-mo'menin al-ghalaba ala al-barbar)

καὶ τὸ σὸν φυλάττων, διὰ τοῦ σταυροῦ σου πολίτευμα.
(Kai to son filatton, dia tou stavrou sou politefma)
واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين بك.
(Wa-ehfath bekowat salibek jamee' al-mokhtaseen bek)


ΣταυροθεοτοκίονΔόξα...
(Stavrotheotokion. Doxa...)
المجد للآب... الان وكل اوان......صليبية لوالدة الإله
(Salibeye le-waledat al-elah... al-majd lel-aab... al-aan wa-kol awan)


Οἱ τὴν σὴν προστασίαν, κεκτημένοι Ἄχραντε,
(I tin sin prostasian, kektimeni Akhrante)
أنه دين واجب علينا كلنا نحن الحائزين حمايتك يا طاهرة 
(Ennaho dayn wajeb alayna kollona nahn al-ha'ezin hemayataki ya tahera)

καὶ ταῖς σαίς ἱκεσίαις, τῶν δεινῶν ἐκλυτρούμενοι,
(Kai tais sais ikesiais, ton deinon eklitroumeni)
والمنقذين بطلباتك من الشدائد 
(Wal-monkethin betelbatek men al-shada'ed)

τῷ Σταυρῷ τοῦ Υἱοῦ σου, ἐν παντὶ φρουρούμενοι,
(To Stavro tou Iiou sou, en panti frouroumeni)
والمحفوظين في كل حال بصليب أبنك
(Wal-mahfoutheen fe koll hal be-saleeb ebnek)

κατὰ χρέος σε πάντες,
(Kata khreos se pantes)
[أنه دين واجب علينا كلنا]
([Ennaho dayn wajeb alayna kollona]

εὐσεβῶς μεγαλύνομεν.
(Efsevos megalinomen)
أن نعظمك عن حسن تدين.
(Ann no'athemok a'n hosn tadayon)


- Simple Greek-Arabic Dictionary:

Σῶσον: خلص

Κύριε: رب

λαόν (σου): (شعب(ك

εὐλόγησον: بارك

κληρονομίαν (σου): (ميراث(ك

νίκας: الغلبة

βασιλεύσι: ملوكنا

βαρβάρων: البربر

δωρούμενος: امنح

φυλάττων: احفظ

σταυροῦ (σου):  (صليب(ك

πολίτευμα: المختصين بك

- Σταυροθεοτοκίον: صليبية لوالدة الإله

- Δόξα: المجد

- (σὴν) προστασίαν: (حمايت(ك

- κεκτημένοι: الحائزين

- Ἄχραντε: طاهرة

- (σαίς) ἱκεσίαις: (طلبات(ك

- δεινῶν: الشدائد

- ἐκλυτρούμενοι: المنقذين

- Υἱοῦ (σου): إبنك

- ἐν: في

- παντὶ: [كل [حال

- φρουρούμενοι:  المحفوظين

χρέος: واجب

- εὐσεβῶς: عن حسن تدين

- μεγαλύνομεν: نعظمك

Comments

Popular posts from this blog

Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε - All you that in Christ have been Baptized - انتم الذين بالمسيح اعتمدتم (Greek/Arabic/English)

Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου(ΣΤΑΣΙΣ Β'') - خدمة مديح السيدة العذراء (البيت الثاني)

Ἁγνὴ Παρθένε - O Virgin Pure - عذراءُ يا أم الإله - Kabarnos