Posts

Showing posts with the label Small Compline

Παναγία Τριάς - All-Holy Trinity - أيها الثالوث القدوس

Image
Παναγία Τριάς (Panagia Trias,) أيها الثالوث القدوس (Ayuha althaluth alkodus) Αγία Τριάδα   (Source: Yakoub Khoury) Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. (Panagia Trias, eleison imas) أيها الثالوث القدوس ارحمنا (Ayuha althaluth alkodus erhamna) Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. (Kirie, ilasthiti tais amartiais imon) يا رب اغفر خطايانا (Ya rab eghfer khatayana) Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν. (Despota, singkhorison tas anomias imin) يا سيد تجاوز عن سيئاتنا (Ya sayed tajawaz aan saye'atena) Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου. (Agie, episkepsai kai iasai tas astheneias imon, eneken tou onomatos sou) يا قدوس اطّلع واشف أمراضنا من أجل اسمك (Ya kodus ettale' washfi amradena men ajel esmik) Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον. (Kirie eleison,  Kirie eleison,  Kirie eleison) يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم (Ya rab erham,  Ya rab erham,  Ya rab erham) Simple Greek-Arabic Dictionary: -  Παναγία:  القدوس -  Τριάς:  الثا

Βασιλεύ Ουράνιε - Heavenly Kind - أيها الملك السماوي

Image
Βασιλεύ Ουράνιε (Vasilef Ouranie) أيها الملك السماوي ( Ayuhal malek alsamawi) Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, (Vasilef ouranie, Paraklite) أيها الملك السماوي المعزي (Ayuhal malek alsamawi almo'azi) τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, (to Pnevma tis alitheias) روح الحق (Roh alhak) ὁ πανταχοῦ παρών, καὶ τὰ πάντα πληρῶν, (O pantakhou paron, kai ta panta pliron) الحاضر في كل مكان , والمالئ الكل (Alhader fe kol makan, walmale' alkol) ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν, καὶ ζωῆς χορηγός, (O thisavros ton agathon, kai zois khorigos) كنز الصالحات , وواهب الحياة (Kanz al salehat, wawaheb l haya)  ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, (elthe kai skinoson en imin) هلم واسكن فينا (halom waskon fina) καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, (kai katharison imas apo pasis kilidos) وطهرنا من كل دنس (Wataherna men kol danas) καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν. (kai soson, Agathe, tas psikhas imon) وخلص ايها الصالح نفوسنا (wakhales ayuha alsaleh nofusoona) Simple Greek-Arabic Dictionary: - Βασιλεῦ:  الملك - οὐράνιε:

Κυριακή προσευχή - Lord's Prayer - الصلاة الربية

Image
Κυριακή προσευχή (Kiriaki prosefkhi)  الصلاة الربية (Alsala alrabbeye) Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς,  (Pater imon o en tis ouranis) أبانا الذي في السموات (Abana allathi fe alsamawat) ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου (Ayasthito to onoma sou) ليتقدّس اسمك (Leyatakadas esmok) ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου (Eltheto ii Basiléia sou) ليأتِ ملكوتك (Leya'ti malakutok) γενηθήτω τὸ θέλημά σου (Yenithito to thelima sou) لتكن مشيئتُكَ (Letakon mashi'atok) ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς (Ow en ourano kai epi tis yis) كما في السماء كذلك على الأرض (Kama fel sama' kathaleka ala alard) Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον (Ton arton imon ton epiousion dos imin simeron) خبزنا الجوهريّ أعطنا اليوم (Khobzana aljawhari a'tina alyawm) καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν (Kai afes imin ta ofeilimata imon) واترك لنا ما علينا (Watrok lana ma alaina) ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν (Os kai imeis afiemen tis ofeiletais imon) كما نترك نحن لمن لنا عليه (Kama natrok nahno lima

The Nicene Creed قانون الايمان Τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως

Image
Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων. أُؤْمِنُ بإلَهٍ واحِدٍ، آبٍ ضابِطِ الكُلِّ، خالِقِ السَّماءِ والأَرضِ، كُلِّ ما يُرى وما لا يُرى. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· وبِرَبٍّ واحِدٍ يسُوعَ المسيحِ، ابنِ اللهِ الوَحيدِ ، المولود من الآب قبل كل الدهور، φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο. نورٍ مِن نورٍ، إلهٍ حقٍّ منْ إِلهٍ حقٍّ، مولودٍ غيرِ مَخْلوقٍ، مُساوٍ للآبِ في الجوهَرِ، الذي بِهِ كانَ كُلُّ شيءٍ. Τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους الذي من أجلنا نحن البشر، καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν ومن أجل خلاصنا، κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα. نَزَلَ مِنَ السَماءِ وتَجَسَّدَ مِنَ الرّوحِ القُدُسِ، ومِنْ مَريَمَ العَذراءِ وتأَنَّسَ، Σταυρω