Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου(ΣΤΑΣΙΣ Β'') - خدمة مديح السيدة العذراء (البيت الثاني)

 

Γνῶσιν ἄγνωστον γνῶναι, ἡ ΠαρθένοςΓνῶσιν ἄγνωστον γνῶναι ἡ Παρθένος ζητοῦσα ἐβόησε πρὸς τὸν λειτουργοῦντα·

(Gnosin agnoston gnonai ii Parthenos zitousa evoise pros ton leitorgounta)

أنّ البتول قد التمست أن تعلم علم ما لا يعلم، فهتفت نحو الخادم قائلة:

(Enna al-batoul kad eltamasat an ta'lam elm ma la yo'lam, fa-hatafat nahwa al-khadem ka'ela:)


Ἐκ λαγόνων ἁγνῶν υἱὸν πῶς ἐστὶ τεχθῆναι δυνατόν; λέξον μοι 

(Ek lagonon agnon ion pos esti tekthinai dinaton; lexon mi)

 قل لي كيف يمكن أن يولد من أحشاءٍ نقيةٍ ابن؟

(Koll li kayfa yomken an yowlad men ahsha'n nakeya ebn?)


πρὸς ἣν ἐκεῖνος ἔφησεν ἐν φόβῳ πρὶν κραυγάζων οὕτω·

(Pros in ekeinos efisen  en fovo prin kravgazon outo)

 فاجابها ذاك بخوفٍ صارخا هكذا:

(Fa-ajabaha thak bekhawfen sarekhan hakatha:)


Χαῖρε͵ βουλῆς ἀπορρήτου μύστις͵ 

(Khaire, voulis aporritou mistis)

افرحي يا حافظة سر الرأي الذي لا يوصف

(Efrahi ya gafetha serr al-ra'i al-lathi la yowsaf)


χαῖρε͵ σιγῇ δεομένων πίστις·

(Khaire, siyi deomenon pistis)

افرحي يا إيمان المحتاجي الصمت

(Efrahi ya iman al-mohtaji al-samt)


Χαῖρε͵ τῶν θαυμάτων Χριστοῦ τὸ προοίμιον͵

(Khaire, ton thavmaton Khristou to proimion)

افرحي يا مقدمة عجائب المسيح

(Efrahi ya mokaddema aja'eb al-maseeh)


χαῖρε͵ τῶν δογμάτων αὐτοῦ τὸ κεφάλαιον·

(Khaire, ton dogmaton aftou to kefalion)

افرحي يا رأس أوامره

(Efrahi ya ra's awamereh)


Χαῖρε͵ κλῖμαξ ἐπουράνιε͵ δι΄ ἧς κατέβη ὁ Θεός·

(Khaire, klimax epouranie, di' is katevi o Theos)

افرحي يا سلماً سماويةً بها انحدر الاله

(Efrahi ya solaman samaweyatann beha enhadara al-elah)


χαῖρε͵ γέφυρα μετάγουσα τοὺς ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν·

(Khaire yefira metagousa tous ek yis pros ouranon)

افرحي يا جسراً ناقلاً الذين في الارض الى السماء

(Efrahi ya jesran nakelan al-latheen fe al-ard ela al-sama')


Χαῖρε͵ τὸ τῶν ἀγγέλων πολυθρύλητον θαῦμα

(Khaire, to ton angelon polithriliton thavma)

افرحي يا أعجوبة الملائكة الذائع صيتها جداً

(Efrahi ya ou'jouba al-malake'a al-tha'e seetaha jeddan)


χαῖρε͵ τὸ τῶν δαιμόνων πολυθρήνητον τραῦμα

(Khaire, to ton daimonon polithriniton travma)

افرحي يا جرحاً للجن يناح عليه كثيراً

(Efrahi ya jorhan lel-jenn yonah alayh katheeran)


Χαῖρε͵ τὸ φῶς ἀρρήτως γεννήσασα·

(Khaire to fos arritos yennisasa)

افرحي يا من ولدت النور بحال لا توصف

(Efrahi ya mann waladatti al-nour be-hal la towsaf)


χαῖρε͵ τὸ πῶς μηδένα διδάξασα·

(Khaire, to pos midena didaxasa)

افرحي يا من لم تُعلم احداً عن كيف

(Efrahi ya mann lam to'lem ahadan ann kayf)


Χαῖρε͵ σοφῶν ὑπερβαίνουσα γνῶσιν·

(Khaire, sofon ipervainousa gnosin)

افرحي يا من تفوق معرفة الحكماء

(Efrahi ya mann tafook ma'refata al-hokama')


χαῖρε͵ πιστῶν καταυγάζουσα φρένας

(Khaire, piston katavgazousa frenas)

افرحي يا من تنير أذهان المؤمنين

(Efrahi ya mann tonir ath-han al-mo'menin)


Χαῖρε͵ νύμφη ἀνύμφευτε

(Khaire, nimfi animfefte)

أفرحي يا عروساً لا عروس لها

(Efrahi ya arousan la arousa laha) 


----------------


Δύναμις τοῦ ὑψίστου ἐπεσκίασε τότε πρὸς σύλληψιν τῇ ἀπειρογάμῳ

(Dinamis tou ipsistou epeskiase pote pros sillipsin ti apeirogamo)

أن قوة العليّ ظللت حينئذٍ عند الحبل العادمة الزواج

(Enna kowwat al-aley thalalat hina'ethen enda al-habal al-adema al-zawaj)


καὶ τὴν εὔκαρπον ταύτης νηδὺν

(Kai tin efkarpon taftis nidin)

 وأوضحت حشاها الحسن الثمر

(Wa-awdahat hahaha al-hasan thamar)


ὡς ἀγρὸν ἀπέδειξεν ἡδὺν ἅπασι τοῖς θέλουσι 

(Os agron apedeixen idin apasi tis thelousi)

 كحقلٍ لذيذٍ لكل المؤثرين

(Ka-haklen latheethen le-kol al-mo'athereen)


θερίζειν σωτηρίαν ἐν τῷ ψάλλειν οὕτως· 

(Therizein sotirian en to psalein outos)

 أن يحصدوا خلاصاً عند ترتيلهم هكذا

(Ann yahsoudo khalasan enda tarteelehm hakatha)


Ἀλληλούϊα

(Allilouya)

هللويا

(Hallilouya)Simple Greek-Arabic Dictionary:

Γνῶσιν: تعلم

ἄγνωστον: ما لا يعلم

γνῶναι: علم

ἡ Παρθένοςالبتول

ζητοῦσα: التمست

ἐβόησε: فهتفت

πρὸς: نحو

τὸν λειτουργοῦντα: الخادم

Ἐκ: من

λαγόνων: أحشاءٍ

ἁγνῶν: نقيةٍ

υἱὸν: ابن

πῶς ἐστὶكيف

δυνατόνيمكن

τεχθῆναι: يولد

λέξον μοιقل لي

- ἐκεῖνος: ذاك

ἔφησεν: [فاجاب[ها

ἐν φόβῳ: بخوفٍ

κραυγάζων: صارخا

οὕτω: هكذا

Χαῖρε: افرحي

βουλῆς: حافظة

ἀπορρήτου: الرأي الذي لا يوصف

μύστις: سر

σιγῇ: الصمت

δεομένων: المحتاجي

πίστις: إيمان

- θαυμάτων: عجائب

Χριστοῦ: المسيح

προοίμιον: مقدمة

δογμάτων [αὐτοῦ]: [أوامر[ه

κεφάλαιον: رأس

κλῖμαξ: سلماً

ἐπουράνιε: سماويةً

δι΄ ἧς:  بها

κατέβη: انحدر

ὁ Θεός: الاله

γέφυρα: جسراً

μετάγουσα: ناقلاً

γῆς: الارض

ἀγγέλων: الملائكة

πολυθρύλητον: الذائع صيتها جداً

δαιμόνων: للجن

πολυθρήνητον:  يناح عليه كثيراً

τραῦμα: جرحاً

τὸ φῶς: النور

ἀρρήτως: بحال لا توصف

γεννήσασα: ولدت

διδάξασαتُعلم

σοφῶν: الحكماء

ὑπερβαίνουσα: تفوق

καταυγάζουσα: تنير

φρένας: أذهان

πιστῶν: المؤمنين

νύμφη: عروساً

ἀνύμφευτε: لا عروس له

Δύναμις: قوة

τοῦ ὑψίστου: العليّ

ἐπεσκίασε: ظللت

τότε: حينئذٍ

σύλληψιν: الحبل

ἀπειρογάμῳ:  العادمة الزواج

τὴν εὔκαρπονالحسن الثمر

νηδὺν: حشاها

- [ὡς] ἀγρὸν: ك]حقلٍ]

ἀπέδειξεν: أوضحت

ἡδὺν: لذيذٍ

θέλουσι: المؤثرين

θερίζειν: يحصدوا

σωτηρίαν: خلاصاً

ψάλλειν: ترتيلهم

Ἀλληλούϊα: هللويا

Comments

  1. Merkur 37C Safety Razor Review – Merkur 37C
    The Merkur 37c is an excellent ventureberg.com/ short handled DE safety razor. It is more suitable https://deccasino.com/review/merit-casino/ for kadangpintar both heavy and non-slip hands and is therefore a 토토 great casinosites.one option for experienced

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε - All you that in Christ have been Baptized - انتم الذين بالمسيح اعتمدتم (Greek/Arabic/English)

Ἁγνὴ Παρθένε - O Virgin Pure - عذراءُ يا أم الإله - Kabarnos