Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου(ΣΤΑΣΙΣ Β'') - خدمة مديح السيدة العذراء (البيت الثاني)

 

Γνῶσιν ἄγνωστον γνῶναι, ἡ ΠαρθένοςΓνῶσιν ἄγνωστον γνῶναι ἡ Παρθένος ζητοῦσα ἐβόησε πρὸς τὸν λειτουργοῦντα·

أنّ البتول قد التمست أن تعلم علم ما لا يعلم، فهتفت نحو الخادم قائلة:


Ἐκ λαγόνων ἁγνῶν υἱὸν πῶς ἐστὶ τεχθῆναι δυνατόν; λέξον μοι 

 قل لي كيف يمكن أن يولد من أحشاءٍ نقيةٍ ابن؟


πρὸς ἣν ἐκεῖνος ἔφησεν ἐν φόβῳ πρὶν κραυγάζων οὕτω·

 فاجابها ذاك بخوفٍ صارخا هكذا:


Χαῖρε͵ βουλῆς ἀπορρήτου μύστις͵ 

افرحي يا حافظة سر الرأي الذي لا يوصف


χαῖρε͵ σιγῇ δεομένων πίστις·

افرحي يا إيمان المحتاجي الصمت


Χαῖρε͵ τῶν θαυμάτων Χριστοῦ τὸ προοίμιον͵

افرحي يا مقدمة عجائب المسيح


χαῖρε͵ τῶν δογμάτων αὐτοῦ τὸ κεφάλαιον·

افرحي يا رأس أوامره


Χαῖρε͵ κλῖμαξ ἐπουράνιε͵ δι΄ ἧς κατέβη ὁ Θεός·

افرحي يا سلماً سماويةً بها انحدر الاله


χαῖρε͵ γέφυρα μετάγουσα τοὺς ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν·

افرحي يا جسراً ناقلاً الذين في الارض الى السماء


Χαῖρε͵ τὸ τῶν ἀγγέλων πολυθρύλητον θαῦμα

افرحي يا أعجوبة الملائكة الذائع صيتها جداً


χαῖρε͵ τὸ τῶν δαιμόνων πολυθρήνητον τραῦμα

افرحي يا جرحاً للجن يناح عليه كثيراً


Χαῖρε͵ τὸ φῶς ἀρρήτως γεννήσασα·

افرحي يا من ولدت النور بحال لا توصف


χαῖρε͵ τὸ πῶς μηδένα διδάξασα·

افرحي يا من لم تُعلم احداً عن كيف


Χαῖρε͵ σοφῶν ὑπερβαίνουσα γνῶσιν·

افرحي يا من تفوق معرفة الحكماء


χαῖρε͵ πιστῶν καταυγάζουσα φρένας

افرحي يا من تنير أذهان المؤمنين


Χαῖρε͵ νύμφη ἀνύμφευτε

أفرحي يا عروساً لا عروس لها


----------------


Δύναμις τοῦ ὑψίστου ἐπεσκίασε τότε πρὸς σύλληψιν τῇ ἀπειρογάμῳ

أن قوة العليّ ظللت حينئذٍ عند الحبل العادمة الزواج


καὶ τὴν εὔκαρπον ταύτης νηδὺν

 وأوضحت حشاها الحسن الثمر


ὡς ἀγρὸν ἀπέδειξεν ἡδὺν ἅπασι τοῖς θέλουσι 

 كحقلٍ لذيذٍ لكل المؤثرين


θερίζειν σωτηρίαν ἐν τῷ ψάλλειν οὕτως· 

 أن يحصدوا خلاصاً عند ترتيلهم هكذا


Ἀλληλούϊα

هللوياComments

Popular posts from this blog

Θεοτόκε Παρθένε - يا والدة الإله العذراء

Ἐπὶ σοὶ Χαίρει, Κεχαριτωμένη, Πᾶσα ἡ κτίσις - إنّ البرايا بأسرها تفرحُ بكِ يا مُمتلئة نعمةً

Τῇ υπέρμαχο - إني مدينتك يا والدة الإله - Greek/Arabic Lyrics