Δοξολογία μικρά - Lesser Doxology - المجدلة الصغرى

Η Μεγάλη Δοξολογία. | Διακόνημα
Χριστὸς Παντοκράτωρ

Σοι δόξα πρέπει, 
لك ينبغي المجد

Κύριε ο Θεός ημών,
يا ربنا وإلهنا

και σοι την δόξαν αναπέμπομεν,
واليك نرفع المجد

τω Πατρί και τω Υιώ και τω αγίω Πνεύματι,
أيها الأب والابن والروح القدس

νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
الان وكل اوان والى دهر الداهرين، أمين

Δόξα εν υψίστοις Θεώ, 
المجد لله في العلى

και επί γης ειρήνη,
وعلى الأرض السلام

εν ανθρώποις ευδοκία.
وفي الناس المسرة

Υμνούμεν σε,
نسبحك

ευλογούμεν σε,
نباركك

προσκυνούμεν σε,
نسجد لك

δοξολογούμεν σε,
نمجدك

ευχαριστούμεν σοι δια την μεγάλην σου δόξαν.
نشكرك لأجل عظيم جلال مجدك

Κύριε βασιλεύ,
أيها الرب الملك

επουράνιε Θεέ,
الإله السماوي

Πάτερ παντοκράτορ· 
الآب الضابط الكل

Κύριε Υιέ μονογενές,
أيها الرب الابن الوحيد

Ιησού Χριστέ,
يا يسوع المسيح

και άγιον Πνεύμα.
ويا أيها الروح القدس

Κύριε ο Θεός,
أيها الرب الإله 

ο αμνός του Θεού,
يا حمل الله

ο Υιός του Πατρός, 
يا أبن الآب

ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου,

يا حامل خطيئة العالم

ελέησον ημάς
ارحمنا

ο αίρων τας αμαρτίας του κόσμου.
يا رافع خطايا العالم

Πρόσδεξαι την δέησιν ημών, 
اقبل تضرعنا

ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός,
أيها الجالس عن يمين الآب 

και ελέησον ημάς.
وارحمنا

Ότι συ ει μόνος άγιος,
لأنك انت وحدك قدوس

συ ει μόνος Κύριος,
انت وحدك الرب

Ιησούς Χριστός,
يسوع المسيح 

εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν.
لمجد الله الآب آمين

Καθ' εκάστην ημέραν ευλογήσω σε, 
في كل يوم أباركك

και αινέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος.
وأسبح أسمك الى الأبد والى أبد الأبد

Κύριε, 
يا رب

καταφυγή εγενήθης ημίν εν γενεά και γενεά. 
ملجا كنت لنا في جيل وجيل

Εγώ είπα·
 أنا قلت

Κύριε, 
يا رب

ελέησόν με·
أرحمني

ίασαι την ψυχήν μου,
وأشف نفسي

ότι ήμαρτόν σοι. 
لأني قد أخطأت إليك

Κύριε, 
يا رب 

προς σε κατέφυγον,
إليك لجأت

δίδαξον με του ποιείν το θέλημά σου,
فعلمني أن أعمل رضاك

ότι συ ει ο Θεός μου.
لأنك انت هو إلهي

Ότι παρά σοι πηγή ζωής, 
لأن من قبلك هي عين الحياة

εν τω φωτί σου οψόμεθα φως.
وبنورك نعاين النور

Παράτεινον το έλεος σου τοις γινώσκουσί σε.
فأبسط رحمتك على الذين يعرفونك

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήναι ημάς.
أهلنا يا رب أن نحفظ في هذا اليوم بغير خطيئة

Ευλογητός ει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών,
مبارك انت يا رب إله أبائنا

και αινετόν και δεδοξασμένον το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν.
مسبح وممجد أسمك الى الأبد آمين

Γένοιτο, Κύριε, το έλεος σου εφ' ημάς,
لتكن يا رب رحمتك علينا

καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε.
كمثل اتكالنا عليك

Ευλογητός ει, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου.
مبارك أنت يا رب علمنا وصاياك

Ευλογητός ει, Δέσποτα, συνέτισόν με τα δικαιώματα σου.
مبارك أنت يا سيد فهمنا حقوقك

Ευλογητός ει, Άγιε, φώτισόν με τοις δικαιώμασί σου. 
مبارك أنت يا قدوس أضئنا بعدلك

Κύριε, το έλεός σου εις τον αιώνα·
يا رب رحمتك الى الأبد

τα έργα των χειρών σου μη παρίδης. 
وعن أعمال يديك لا تغفل

Σοι πρέπει αίνος,
لك ينبغي المديح

σοι πρέπει ύμνος,
لك يليق التسبيح

σοι δόξα πρέπει,
لك يجب المجد

τω Πατρί και τω Υιώ και τω αγίω Πνεύματι,
أيها الآب والأبن والروح القدس

νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
الآن وكل أوان والى دهر الداهرين. آمين

Comments

Popular posts from this blog

Τα καθ΄ημέρα απολυτίκια (Τη Τετάρτη) - Daily Troparia (Wednesday) - (ابوليتيكيات لسائر ايام الأسبوع (الاربعاء

Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου(ΣΤΑΣΙΣ Β'') - خدمة مديح السيدة العذراء (البيت الثاني)

Ἐπὶ σοὶ Χαίρει, Κεχαριτωμένη, Πᾶσα ἡ κτίσις - إنّ البرايا بأسرها تفرحُ بكِ يا مُمتلئة نعمةً