Ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου - You who bears the sin of the world

Today, according to the Julian calendar, which the Greek Orthodox Church of Jerusalem follows and to which I belong, is the feast of the Theophany. This is, without a doubt, my favorite Theophany hymn. Hit play, enjoy and chant along.Ὁ αἲρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου 

(O airon tin amartian tou cosmou)

You, who bears the sins of the world


ἦλθες Κύριε, μορφὴν δούλου λαβών 

(Ilthes Kirie, morfin doulou lavon)

You came Lord, taking on a slave's [man's] appearance


Βάπτισμα αἰτῶν Κύριε, ὁ μὴ γνοὺς ἁμαρτίαν. 

(Vaptisma aiton Kirie, o mi gnous amartian)

And requesting a baptism, You who knows no sin


Εἴδοσάν σε ὕδατα Κύριε, καὶ ἐφοβήθησαν,

(Eidosan se idata, Kirie, kai efovithisan)

The waters saw You, Lord, and became afraid


σύντρομος γέγονεν ὁ Πρόδρομος,  

(Sintromos yegonen o Prodromos)

John the Baptist [the Forerunner] was terrified


καὶ ἐβόησε λέγων·

(Kai evoise legon)

And he spoke, saying:


πῶς φωτίσει ὁ λύχνος τὸ Φῶς;

(Pos fotisei o likhnos to Fos)

"How shall the lamp illuminate the Light?


πῶς χειροθετήσει ὁ δοῦλος τὸν Δεσπότην;

(Pos kheirothetisei o doulos ton Despotin

How shall the slave put his hands on the Master?


ἁγίασον ἐμὲ καὶ τὰ ὕδατα Σωτήρ, 

(Agiason eme kai ta idata Sotir)

Bless me and these waters, Savior


ἁγίασον ἐμὲ Σωτήρ, καὶ τὰ ὕδατα

(Agiason eme Sotir, kai ta idata)

Bless me and these waters, Savior


ὁ αἲρων τοῦ κόσμου τὴν ἁμαρτίαν.

(O airon tou cosmou tin amartian).

You, who bears the sins of the world"


Comments

Popular posts from this blog

Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε - All you that in Christ have been Baptized - انتم الذين بالمسيح اعتمدتم (Greek/Arabic/English)

Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου(ΣΤΑΣΙΣ Β'') - خدمة مديح السيدة العذراء (البيت الثاني)

Ἁγνὴ Παρθένε - O Virgin Pure - عذراءُ يا أم الإله - Kabarnos