Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου(ΣΤΑΣΙΣ Α') - خدمة مديح السيدة العذراء (البيت الاول)

 

Άγγελος πρωτοστάτης


γγελος πρωτοστάτης,

إن الملاك المتقدم


 οὐρανόθεν ἐπέμφθη,

أرسل من السماء 


εἰπεῖν τῇ Θεοτόκῳ τό, Χαῖρε (ἐκ γ´)·

ليقول لوالدة الإله افرحي (3)


καὶ σὺν τῇ ἀσωμάτῳ φωνῇ, σωματούμενόν σε θεωρῶν Κύριε,

فلما عاينك يا رب متجسداً مع الصوت غير المتجسد


ἐξίστατο, 

ذهل


 καὶ ἵστατο κραυγάζων πρὸς αὐτὴν τοιαῦτα·

ووقف صارخاً لها هكذا:


Χαῖρε, δι΄ ἧς ἡ χαρὰ ἐκλάμψει· χαῖρε, δι΄ ἧς ἡ ἀρὰ ἐκλείψει·

افرحي يا من بها يشرق السرور، افرحي يا من بها تضمحل اللعنه


Χαῖρε, τοῦ πεσόντος Ἀδὰμ ἡ ἀνάκλησις· χαῖρε, τῶν δακρύων τῆς Εὔας ἡ λύτρωσις·

افرحي يا استعادة آدم الساقط، افرحي يا نجاة حواء من البكاء والنحيب


Χαῖρε, ὕψος δυσανάβατον ἀνθρωπίνοις λογισμοῖς· χαῖρε, βάθος δυσθεώρητον καὶ ἀγγέλων ὀφθαλμοῖς·

افرحي يا علواً يعسر الصعود نحوه بالافكار البشرية، افرحي يا عمقاً يمتنع النظر اليه من أبصار الملائكة


Χαῖρε, ὅτι ὑπάρχεις βασιλέως καθέδρα· χαῖρε, ὅτι βαστάζεις τὸν βαστάζοντα πάντα·

افرحي لأنك وُجدتِ سُدّة للملك، افرحي لأنك تحملين الضّابط الكل


Χαῖρε, ἀστὴρ ἐμφαίνων τὸν ἥλιον· χαῖρε, γαστὴρ ἐνθέου σαρκώσεως·

افرحي يا كوكباً مظهر الشمس، افرحي يا بطن التجسد الألهي


Χαῖρε, δι΄ ἧς νεουργεῖται ἡ κτίσις· χαῖρε, δι΄ ἧς βρεφουργειται ο Κτίστης·

افرحي يا من بها تتجدد الخليقة، افرحي يا من بها صار الخالق طفلاً


Χαῖρε, νύμφη ἀνύμφευτε.

أفرحي يا عروساً لا عروس لها


Βλέπουσα ἡ ἁγία ἑαυτὴν ἐν ἁγνείᾳ φησὶ τῷ Γαβριὴλ θαρσαλέως·

ان القديسة لما عاينت ذاتها في غاية الطهارة قالت لجبرائيل بجرأة


Τὸ παράδοξόν σου τῆς φωνῆς δυσπαράδεκτόν μου τῇ ψυχῆ φαίνεται·

أنّ صوتكَ المستغرب يظهر في نفسي عسر القبول


ἀσπόρου γὰρ συλλήψεως τὴν κύησιν πως λέγεις; κράζων· 

لأنك كيف تتفوه بولادة من حَبَلٍ بغير زرعٍ صارخاً


Ἀλληλούϊα

هللويا


Comments

Popular posts from this blog

Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε - All you that in Christ have been Baptized - انتم الذين بالمسيح اعتمدتم (Greek/Arabic/English)

Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου(ΣΤΑΣΙΣ Β'') - خدمة مديح السيدة العذراء (البيت الثاني)

Ἁγνὴ Παρθένε - O Virgin Pure - عذراءُ يا أم الإله - Kabarnos